velikost textu

Moderní literatura a mýtus v pojetí Jana Patočky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní literatura a mýtus v pojetí Jana Patočky
Název v angličtině:
Modern Literature and Myth in Jan Patočka's Conception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Vydrová
Vedoucí:
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Id práce:
210780
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Estetika (CL EST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní literatura|mýtus|životní smysl|spisovatel|svoboda|ozvěnovitost|dějinnost|životní pohyby|pohyb pravdy|fenomenologie
Klíčová slova v angličtině:
modern literature|myth|meaning of life|writer|freedom|resonance|historicity|life movements|movement of truth|phenomenology
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je upozornit na specifické postavení moderní literatury v kontextu úvah Jana Patočky o vztahu mýtu a literatury. V této souvislosti upozorníme na to, že Patočka určuje dvě epochy: „uměleckou“ (umění do 19. století) a „estetickou“ (moderní umění). Patočka tvrdí, že moderní umění se vyznačuje projevem svobody a vyjádřením subjektivního smyslu, zatímco pro uměleckou epochu je typický mytický a náboženský smysl. Zaměříme se na problémy, které s tímto vymezením souvisejí – přítomnost mýtu v moderní literatuře a projev svobody v předmoderním umění. Tyto problémy budeme řešit na pozadí Patočkovy teorie ozvěnovitosti, teorie dějinnosti a třech základních životních pohybů. Klíčová slova moderní literatura, mýtus, životní smysl, spisovatel, svoboda, ozvěnovitost, dějinnost, životní pohyby, pohyb pravdy, fenomenologie
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to draw attention to the specific position of modern literature in the context of Jan Patočka's thinking on the relation between myth and literature. In this context, we note that Patočka identifies two epochs: "artistic" (19th century art) and "aesthetic" (modern art). Patočka argues that modern art is characterized by the expression of freedom and expression of the subjective sense, while for the artistic epoch is a typical mythical and religious sense. We will focus on the issues that this definition relates to – the presence of myth in modern literature and the expression of freedom in pre-modern art. We will address these problems in the background of Patočka's theory of resonance, theory of historicity, and three basic life moves. Key words modern literature, myth, meaning of life, writer, freedom, resonance, historicity, life movements, movement of truth, phenomenology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Vydrová 417 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Vydrová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Vydrová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 152 kB