velikost textu

Strategie vedoucí k harmonizaci pracovního a osobního života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie vedoucí k harmonizaci pracovního a osobního života
Název v angličtině:
Strategies leading to work and personal life harmonization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Linda Jursíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Letovancová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Id práce:
210779
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strategie harmonizace pracovního a osobního života|práce|rodina|osobní nastavení
Klíčová slova v angličtině:
work-life harmonization strategies|work|family|personal setting
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem harmonizace pracovního a osobního života a strategiemi, které k harmonii mohou vést. Teoretická část obsahuje nejdříve obecný úvod do problematiky harmonie mezi pracovním a osobním životem. Poté již následuje jádro teoretické části práce, tedy přehled těchto strategií, jak v oblasti pracovní, tak v oblasti rodinné a osobní. V této části jsou shrnuty různé možnosti, jejich klady i jejich možná rizika. Empirická část je pak kvalitativní povahy a vychází z poznatků zjištěných v teoretické části. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů bylo zjišťováno, jaké strategie využívají zaměstnanci konkrétní společnosti. V oblasti pracovní zaměstnanci nejčastěji zmiňovali využívání flexibilní pracovní doby a práci z domova. Velmi důležitý se pro ně ukazuje i přístup nadřízeného. V oblasti rodinné bylo časté téma pomoc partnera a prarodičů. V oblasti osobní se pak jednalo o různá „mentální nastavení“ přepínání rolí, bod zlomu (milník v životě, který přiměl jedince ke změně přístupu k harmonizaci).
Abstract v angličtině:
The thesis focuses on work and personal life harmonization and strategies that can lead to this harmony. The theoretical part contains general introduction to work and personal life harmonization problematics. Then follows the core of theoretic part, the overview of these strategies in the work, the family and the personal area. In this part there is also summary of their pros and possible risks. The empirical part is using qualitative methodology and is based on findings from theoretical part. Using semi- structured interviews, there were found out strategies which are used by employees from one specific company. In the work area associates often mentioned flexible work hours and home office. Their manager´s approach seems to be very important. In the family area there was often mentioned help from partner and grandparents. The main aspects in the personal were “mental setting” switching roles or breaking point (milestone in life, which made individual to change his or her approach to harmonization).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Jursíková 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Linda Jursíková 747 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Jursíková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Jursíková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Letovancová, Ph.D. 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 152 kB