velikost textu

Podpora zdraví dětí ve vybraných mateřských školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora zdraví dětí ve vybraných mateřských školách
Název v angličtině:
Health promotion to children in selected kindergartens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Veverková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Scheithauerová
Id práce:
210764
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě předškolního věku, Podpora zdraví, Pohybové aktivity, Stravovací návyky
Klíčová slova v angličtině:
Preschoolers, Healthpromotion, Physicalactivity, Eatinghabits
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Podpora zdraví ve vybraných mateřských školách je zjistit, do jaké míry vybrané mateřské školy podporují zdraví, a to zejména v oblasti pohybu, stravování a odpočinku. Teoretická část se zaměřuje na popis předškolního dítěte, jeho vývoj, potřeby a vlivy, které na něj působí. Důležitou kapitolou je zdraví, kde je kladen důraz na význam pohybových aktivit, stravu v předškolním věku, spánek a duševní hygienu. Praktická část popisuje vybrané aspekty činnosti tří mateřských škol a analyzuje zjištěné informace o stravování, pohybových aktivitách a odpočinku. Zvolené metody pro výzkumné šetření jsou pozorování a rozhovory s vedoucími učitelkami mateřských škol. Bylo zjištěno, že každá mateřská škola má svá specifika, kterými vyniká v podpoře zdraví, ale také své nedostatky, na kterých je třeba zapracovat. Na základě poznatků, které jsou z výzkumného šetření patrné, je vypracován návrh na aktivity podporující zdraví. Jedná se o pět aktivit, které podporují zdraví, pobyt na čerstvém vzduchu a seznamují děti se zdravým životním stylem. V závěru praktické části jsou zjišťovány názory učitelek mateřské školy na uplatnitelnost navrženého programu v praxi.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the Bachelor thesis „Health promotion in selected kindergartens“ is to determine the extent to which the selected nursery school promote health support, especially in the field of physical activities, meal plans and relaxation. The theoretical part focuses on the description of the preschool child, its developments, needs and influences that act on it. An important chapter is health, where emphasis is placed on the importance of physical activity, nourishment of preschoolers, sleep and mental hygiene. The practical part describes selected aspects of the activities of the three nursery schools, and analyzes information about eating habits, motoric activity and relaxation. The chosen method for the observation and research of the investigation are interviews with leading teachers of kindergartens. It was found that each school has its own specifics, which excels in health promotion, but also its shortcomings that need to be worked on. Based on on the findings of the research, has drawn up a proposal for activities supporting health. These are the five activities that promote health, stay on fresh air and familiarize children with healthy lifestyles. At the end of the practical part are collected the views of kindergarten teachers on the applicability of the proposed program in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Veverková 4.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Veverková 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Veverková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Veverková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Scheithauerová 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 152 kB