velikost textu

Dohled, technologie a umělá inteligence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohled, technologie a umělá inteligence
Název v angličtině:
Surveillance, Technology and Artificial Intelligence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Červenka
Vedoucí:
Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Id práce:
210750
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dohled, technologie, umělá inteligence, superinteligence, budoucnost
Klíčová slova v angličtině:
Surveillance, technology, artificial intelligence, superintelligence, future
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem dohledu se zaměřením na jeho technologické extenze. Konkrétní zaměření bude především téma umělé inteligence, která se stává aktuálně jednou z nejdůležitějších technologií na poli počítačové vědy. Mým záměrem pro tuto práci bude představit umělou inteligenci a nabídnout pohled na její uplatnění v dohledové tématice a spojit tak dohromady práci teoretickou a technologickou. Práce bude rozdělena na pět částí – první část představí výzkumné otázky, metodologii a rozdělení práce, v části druhé bude stručně představen dohled a jeho studie, v části třetí bude představena umělá inteligence, její historie, současnost a především pak výhled do budoucnosti, v části čtvrté pak dojde na spojení těchto dvou oborů dohromady. Poslední, pátá, část nabídne zamyšlení a zodpovězení otázky, jaká budoucnost nás může čekat při implementaci umělé inteligence v oblasti dohledu.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis deals with the topic of surveillance while focusing on its technological extensions. Particular focus will be primarily on the topic of artificial intelligence, which is currently one of the most important technologies in the field of computer science. My intention for this work will be to introduce artificial intelligence and to offer an insight into its application in surveillance studies and thus combine theoretical and technological thesis together. The thesis will be divided into five parts – the first part introduces research questions, methodology and division of the whole work, the second part will briefly introduce surveillance and its study, the third part will introduce artificial intelligence, its history, present and, above all, the outlook for the future, and the fourth part will link those two fields together.The last, fifth, part offers a reflection and answer to the question of what future awaits us in the proces of implementation of artificial intelligence in the field of surveillance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Červenka 2.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Červenka 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Červenka 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB