velikost textu

Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse
Název v angličtině:
Intertextuality in works of Karel Čapek and Dan Wells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Horáková
Vedoucí:
Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Id práce:
210749
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intertextualita, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot
Klíčová slova v angličtině:
intertextuality, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá intertextualitou v dramatu R. U. R. Karla Čapka a trilogii Partials Sequence od autora Dana Wellse. Cílem práce je interpretace a následná komparace výše zmíněných děl a nalezení vzájemných podobností především v hlavních motivech, které se v obou dílech vyskytují, ale také v charakteristikách žánru, prostředí, dějové souslednosti a dalších tématech, která jsou v dílech reflektována. Jelikož samotné téma práce již předpokládá intertextuální vztah mezi oběma díly, není cílem této práce tento intertextuální vztah dokázat, nýbrž se v ní snažíme určit, do jaké hloubky tyto podobnosti sahají a zda se jedná jen o náhodné intertextuální podobnosti, anebo zda se Dan Wells, ač to sám veřejně nepřiznává, nutně musel inspirovat přímo Čapkovým dramatem. Klíčová slova: intertextualita, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with intertextuality in Karel Čapek’s drama R.U.R. and Dan Wells’ trilogy Partials Sequence. The aim of the thesis is the interpretation and subsequent comparison of the above-mentioned works and finding mutual resemblances mostly in the main motives, but also in genre characteristics, environment, story sequence and other topics reflected in both works. Since the topic of the thesis already assumes the existence of intertextual relationship between the two works, therefore the aim of the work is not proving its existence but we are trying to determine how far these similarities goes and whether they are just random intertextual similarities or whether Dan Wells, although he does not admit it publicly, necessarily had to be inspired directly by Čapek’s drama. Keywords: intertextuality, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Horáková 991 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Horáková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Horáková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB