velikost textu

Satira a parodie na sociálních sítích: falešné české profily

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Satira a parodie na sociálních sítích: falešné české profily
Název v angličtině:
Satire and parody on social networks: fake Czech profiles
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Poloch
Vedoucí:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
210747
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální sítě, satira, parodie, Twitter, Facebook, @schwarzenbergk, @kardinalvlk, @jiriovcacekunofficial
Klíčová slova v angličtině:
Social network, satire, parody, Twitter, Facebook, @schwarzenbergk, @kardinalvlk, @jiriovcacekunofficial
Abstrakt:
Anotace Práce mapuje falešné české profily na sociálních sítích Facebook a Twitter. „Falešnými profily“ jsou v tomto případě míněny ty, na nichž uživatelé vystupují jménem veřejně známé osobnosti, firmy nebo instituce. Mezi nejznámější patří twitterové účty @schwarzenbergk, @kardinalvlk nebo @ovcacek_jiri, z facebookových pak @jiriovcacekunofficial. Po obecném úvodu do problematiky, který zahrnuje mimo jiné pohled na téma politické satiry nebo představení daných sociálních sítí, včetně regulace, kterou přijímají na ochranu osobnosti, následuje hlavní část. V ní je podrobeno analýze 8 různých českých falešných profilů. Představen je obsah příspěvků, statistické údaje o účtu, nejúspěšnější příspěvky a případně další související informace. Důležitou součástí práce jsou korespondenční rozhovory s autory těchto profilů a také protistranou, tedy skutečnou osobností nebo firmou. Jejich prostřednictvím dává práce nahlédnout do zákulisí vzniku a chodu profilu a na druhé straně pak i možnost zjistit reakci dotčené strany. Součástí této kapitoly je pak také komparativní analýza oficiálního a falešného profilu Jiřího Ovčáčka. Navazující část byla zařazena z důvodu širšího pohledu na problematiku. Věnuje se totiž obdobným profilům v zahraničí, čímž dává možnost komparace lokálního a mezinárodního prostředí. Práci zakončuje kapitola věnovaná přejímání obsahu těchto falešných profilů do médií, tedy situacím, kdy novináři dostatečně neověřili autenticitu zdroje a vydávali informaci, jejímž cílem bylo pobavit, za plnohodnotný zdroj.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this work is to map fake Czech profiles on social networks Facebook and Twitter. "Fake profiles" in this case mean those where authors are acting as a well-known person, company or institution. Best known Czech profiles are Twitter’s @schwarzenbergk, @kardinalvlk or @ovcacek_jiri and Facebook profile @jiriovcacekunofficial. After a general introduction to the topic, which includes, among other things, a brief look at the topic of political satire and the introduction of social networks, including the regulation they take to protect personality, the main part follows. It analyzes 8 different Czech false profiles. The content of the posts, the account statistics, the most successful posts and possibly other related information are presented. An important part of the work are interviews with authors of these profiles as well as with counterparts: real people or companies. This offers a close look at the backstage of the creation and running of the profile and, on the other hand, the possibility to gain the reaction of the concerned party. A comparative analysis of false and real Jiří Ovčáček’s Facebook profiles is conducted in this part as well. The next section is included in order to bring a wider view of the issue. It is devoted to similar profiles abroad, which gives the possibility of comparison of the local and international environment. The thesis ends with a chapter devoted to the situations when the content of false profiles is used into the media. That means situations when journalists did not adequately verify the authenticity of the source and published false information as a full source.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Poloch 5.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Poloch 539 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Poloch 540 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB