velikost textu

České svátky prostřednictvím metod dramatické výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České svátky prostřednictvím metod dramatické výchovy
Název v angličtině:
Czech folk festivals through dramatic education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Rauchová
Vedoucí:
doc. Radek Marušák
Oponent:
MgA. Alžběta Ferklová
Id práce:
210737
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, lekce dramatické výchovy, žák prvního stupně základní školy, české lidové svátky a tradice, prožitek, zážitek, situace
Klíčová slova v angličtině:
Drama education, methods and techniques of dramatic education, lessons of dramatic education, primary school pupil of elementary school, Czech folk festivals and traditions, experience, situation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřená na české lidové svátky v první polovině kalendářního roku představené žákům pomocí metod a technik dramatické výchovy. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část obsahuje charakteristiku dramatické výchovy, jejích principů, cílů a vybraných metod. Dále jsou představeny některé české lidové i netradiční svátky v první polovině kalendářního roku. Teoretická část umožňuje hlubší pohled do metod dramatické výchovy v souladu s obsahy svátků, které zároveň korespondují s cíli v oblasti „Člověk a jeho svět“ uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V praktické části je sepsáno pět scénářů jednotlivých lekcí, které byly realizovány ve třetím ročníku základní školy. Kromě toho, že jsou lekce zaměřeny na vybrané české svátky, zabývají se také pozitivním rozvojem spolupráce a komunikace žáků ve třídě i osvojením některých základních metod a technik dramatické výchovy. Lekce jsem se snažila tvořit tak, aby byly uchopitelné pro každého učitele či lektora nejen dramatické výchovy. Součástí praktické části jsou reflexe jednotlivých lekcí, které popisují pokroky žáků a následné vyhodnocení vlastního akčního výzkumu. V závěru práce najdete zhodnocení výzkumných otázek a dozvíte se, jak zvolené metody a techniky dramatické výchovy harmonizovaly s obsahem vybraných svátků. KLÍČOVÁ SLOVA dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, lekce dramatické výchovy, žák prvního stupně základní školy, české lidové svátky a tradice, prožitek, zážitek, situace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on Czech folk feasts. They are introduced to pupils by using methods of drama education. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part contains the characteristic of drama education and its methods, purposes and principles. In the theoretical part there is also an explanation of Czech folk and non-traditional feasts. The theoretical part also allows interior view into drama education methods czech feasts. These feasts are part of „Man and his world", which is part educational program for elementary school. In the practical part there is written five individual lessons, which were realized in the third year of elementary school. Each lesson is focused for specific czech feast. These lessons support communication, cooperation and individual abilities of all pupils. Beacause of that children absorb basic methods of drama education. I tried to create these lessons for every teacher, even if drama it´s not their topic. The practical part also includes my results and elaborated suggestions for further lessons. These results describe pupil´s progress and evaluation. The practical part includes a description of my own action research as well. The action research is followed by its evaluation and questionnaire survey as to how the methods had effect for each feast. KEYWORDS drama education, methods and techniques of dramatic education, lessons of dramatic education, primary school pupil of elementary school, Czech folk festivals and traditions, experience, situation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Rauchová 3.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Petra Rauchová 3.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Rauchová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Rauchová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Radek Marušák 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Alžběta Ferklová 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 154 kB