velikost textu

Ukrajinská otázka v pracích ruské emigrace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukrajinská otázka v pracích ruské emigrace
Název v angličtině:
The Ukrainian Question in Works of Russian Emigration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Mareš
Vedoucí:
Mgr. Daniela Kolenovská, PhD.
Oponent:
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D.
Id práce:
210725
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rusko, Ukrajina, emigrace, separatismus, národní sebeurčení
Klíčová slova v angličtině:
Russia, Ukraine, emigration, separatism, national self-determination
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje reflexi ukrajinské otázky ve vybraných pracích příslušníků první vlny ruské emigrace. Pozornost je věnována čtyřem hlavním politickým proudům ruské emigrace – konzervativnímu, liberálnímu, levicovému a eurasijskému. V rámci obsahové analýzy vybraných prací byla mimo jiné sledována využívaná historická témata a postavy, existence motivu protiruského spiknutí, plán budoucího uspořádání rusko-ukrajinských vztahů nebo způsob, jakým byly myšlenky formulovány. Důkladnou analýzou všech zmíněných proudů bylo zjištěno, že s výjimkou nejlevicovějšího eserského politického proudu nikdo nepočítal s plným oddělením Ukrajiny od Ruska. Ačkoliv si ostatní myšlenkové proudy nedokázaly představit oddělení Ukrajiny, některé navrhovaly řešení, které by ve vztahu Ukrajinců a Rusů přineslo více rovnosti nežli v předrevolučním období, a to ať teritoriální nebo kulturní autonomií Ukrajinců.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the reflection of the Ukrainian question in selected works of members of the first wave of Russian emigration. Attention is paid to four major political streams of Russian emigration - conservative, liberal, left-wing and Eurasian. As part of the content analysis of selected works, the historical topics and figures, the existence of the theme of the anti-Russian plot, the plan for the future arrangement of the Russian-Ukrainian relations, or the way in which the ideas were formulated were examined. A thorough analysis of all these currents revealed that, with the exception of the most leftist Socialist-Revolutionary political stream, no one had counted on the full separation of Ukraine from Russia. Though other thought currents could not imagine the separation of Ukraine, some proposed a solution that would bring more equality in the relationship between the Ukrainians and the Russians than in the pre-revolutionary period, be it the territorial or cultural autonomy of the Ukrainians.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Mareš 694 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Mareš 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Mareš 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniela Kolenovská, PhD. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 152 kB