velikost textu

Formy mezisektorové spolupráce v oblasti primární prevence u nezletilých na Kladně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formy mezisektorové spolupráce v oblasti primární prevence u nezletilých na Kladně
Název v angličtině:
Forms of Intersectoral Cooperation in Field of Primary Prevention in Kladno
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Haman
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
210717
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
primární prevence|nezletilí|Kladno|mezisektorová spolupráce|neziskový sektor|občanská společnost|partnerství|vzdělávací systém|případová studie|kvalitativní výzkum|sociální služby
Klíčová slova v angličtině:
primary prevention|minors|Kladno|intersectoral cooperation|non-profit sector|civil society|partnership|educational system|case study|qualitative research|social services
Abstrakt:
Cílem této práce je ukázat, jakou formou probíhá spolupráce mezi státním a nestátním sektorem v městě Kladně a zda na tuto oblast lze aplikovat obecně uznávané teoretické poznatky. Schopnost subjektů navzájem spolupracovat je demonstrována na oblasti primární prevence u nezletilých. Teoretická část práce pojednává o pojmech mezisektorové spolupráce a primární prevence, a nabízí přehled základních teorií k daným tématům. Výzkumná část se věnuje analýze získaných materiálů (kvalitativních rozhovorů) a objasnění konkrétních forem spolupráce. Metodou získání dat jsou rozhovory s osmi subjekty státního sektoru a šesti subjekty z řad nestátních neziskových organizací. Závěrečná analýza dat umožňuje celistvý náhled na situaci mezisektorové spolupráce na Kladně, pojmenovává důležité kvality subjektů, časté problémy a možné výzvy pro navazování budoucí spolupráce.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to show how the intersectoral cooperation between state and non- profit sectors works in city of Kladno and whether it is possible to apply theoretical knowledge on the area. The ability of cooperation of the subjects is demonstrated in field of primary prevention of minors. Theoretical part of the thesis speaks about terms of intersectoral cooperation and primary prevention and offers a summary of the most common relevant theories. Research part is represented by analysis of collected data (qualitative dialogues) and clarifying particular forms of cooperation. The method used for collecting data is interviewing for eight subjects of state- and six subjects of non-profit sector. Final analysis shows the situation of intersectoral cooperation in Kladno and describes important qualities of subjects, usual problems and potential challenges for future development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Haman 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Haman 453 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Haman 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Haman 147 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB