velikost textu

Regulace cen a úhrad léčivých přípravků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace cen a úhrad léčivých přípravků
Název v angličtině:
Regulation of prices and reimbursements of medicinal products
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Hric
Vedoucí:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
210713
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cena, úhrada, regulace, léčivý přípravek, veřejné zdravotní pojištění
Klíčová slova v angličtině:
price, reimbursement, regulation, medicinal product, public health insurance
Abstrakt:
Regulace cen a úhrad léčivých přípravků Abstrakt Léčivé přípravky jsou v zásadě součástí každého lidského života. Z toho důvodu je žádoucí zajistit, aby byly na trhu nabízeny za spravedlivou a dostupnou cenu, a to právě prostřednictvím cenové a úhradové regulace. Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat, jakým způsobem se regulace cen a úhrad uplatňuje u humánních léčivých přípravků při poskytování ambulantní zdravotní péče, o jejichž ceně a úhradě rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci správního řízení. Za účelem splnění tohoto cíle je práce rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány základní pojmy potřebné k pochopení smyslu a účelu systému cenové a úhradové regulace, jako např. léčivý přípravek, cena nebo úhrada. Dále je tato část věnována druhům správních aktů vyskytujících se v oblasti cenové a úhradové regulace a představení Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jakožto nejvýznamnějších správních úřadů působících v této oblasti. Druhá část rozebírá právní úpravu účinnou do 31. prosince 2007. Blíže jsou analyzovány formy správní činnosti tehdy vykonávané Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí, přičemž jsou využity poznatky o správních aktech z první části. Součástí druhé části je rovněž rozbor vlivu práva Evropské Unie na tuto oblast, zejména pak transparenční směrnice, klíčového nálezu Ústavního soudu, který zrušil v té doby účinnou právní úpravu úhradové regulace, a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, jenž zavedl zcela nový systém cen a úhrad. Třetí a čtvrtá část této práce je zaměřena již současné právní úpravě procesu stanovení cen a úhrad léčivých přípravků ve správním řízení a také jejich změn či zrušení. Tyto části jsou rovněž věnovány otázkám účastenství v daných správních řízeních, aktivní legitimaci účastníků řízení k soudnímu přezkumu nebo problematice poskytování bezplatné zdravotní péče. Klíčová slova: cena, úhrada, regulace, léčivý přípravek, veřejné zdravotní pojištění
Abstract v angličtině:
Regulation of prices and reimbursement of medicinal products Abstract Medicinal products are essentially part of every human life. It is therefore desirable to ensure that they are offered on the market at a fair and affordable price, precisely through price and reimbursement regulation. The aim of this diploma thesis is to analyse how the regulation of prices and reimbursements applies to human medicinal products in the provision of outpatient health care, the price and reimbursement of which is decided by the State Institute for Drug Control in administrative proceedings. In order to achieve this goal, the thesis is divided into four parts. The first part defines the basic concepts needed understand the meaning and purpose of the system of price and reimbursement regulation, such as a medicinal product, price or reimbursement. Furthermore, this part is devoted to the types of administrative acts occurring in the field of price and reimbursement regulation and introduces the Ministry of Health and the State Institute for Drug Control as the most important administrative authorities operating in this field. The second part analyses the legislation effective until 31st December 2007. The forms of administrative activity then performed by the Ministry of Health and the Ministry of Finance are analysed in more detail, using the knowledge of administrative acts from the first part. The second part also analyses the impact of European Union law in this field, in particular the Transparency Directive, the key judgement of the Constitutional Court, which repealed the effective regulation of reimbursement regulation at that time, and the Act on the Stabilization of Public Budgets, which introduced a completely new system of pricing and reimbursement. The third and fourth part of this thesis is focused on the current legal regulation of the process of pricing and reimbursement of medicinal products in administrative proceedings, as well as their changes or cancellation. These parts also deal with issues of participation in these administrative proceedings, the locus standi of the parties to judicial review, or the issue of providing free healthcare. Key words: price, reimbursement, regulation, medicinal product, public health insurance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Hric 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Hric 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Hric 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB