velikost textu

Impact of Potential EU Membership on Economy of Ukraine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of Potential EU Membership on Economy of Ukraine
Název v češtině:
Dopad potenciálního členství v EU na ekonomiku Ukrajiny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Milana Jascuk
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Id práce:
210711
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
integration, synthetic control method, Ukraine, European Union, agreement, macroeconomic indicators, development, EU Association, FTA
Abstrakt:
Abstrakt Nedávné téma budoucnosti ukrajinské ekonomiky přitahuje velikou pozornost ekonomů a politiků. Cesta, jakou by měla směřovat je široce diskutována na mezinárodní scéně. Ekonomové a politici se nemohou shodnout jakým směrem by bylo pro Ukrajinu lepší se ubírat. V současné době bylo vytvořeno mnoho speciálních institucí na obou stranách. Jak na evropské, tak na ukrajinské. Hlavním cílem je kontrolovat všechny procesy transformace tak, aby byla transparentní na všech úrovních a zároveň zabránit nechtěným událostem. Samozřejmě existují zastánci i odpůrci tohoto procesu přechodu k volnému obchodu s EU, stejně tak jako pro každý globální proces. Mezi mladými lidmi převládá názor, že možnosti, které nám dává EU, jsou mnohem cennější a užitečné. Dokonce i nyní se většina studentů a výzkumných pracovníků snaží uplatnit, nebo získat určité znalosti, v evropských zemích. Snažim se určit možný dopad na ekonomiku Ukrajiny, která předpokládá integraci do Evropské unie. Je velmi důležité zvážit jak klady, tak zápory takového procesu, které probíhají na vladní úrovni. Proto se v této práci zaměřím na oba úhly pohledu vývoje ekonomiky na Ukrajině. Abych toho docílila, použila jsem syntetickou metodu kontroly, která nám poskytuje příležitost promítat minulé události a aplikovat je na ukrajinskou ekonomiku. Pro možnosti rozhodování jsem použila nejdůležitější makroekonomické ukazatele. Klasifikace C01, C12, C15, C53, E23, E60, E65, E69, F02, F29, F53, F63, G18, H70 Klíčová slova integrace, metoda syntetické kontroly, Ukraina, Evropská Unie, dohoda, makroekonomické indikatory, rozvoj E-mail autora 10227777@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce cahlik@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract Recently the topic of the future of Ukrainian economy has been attracting great attention among economists and politicians. The way how it should develop is widely discussed on the international arena. Economists and politicians cannot reach an agreement to which direction it is better to move for Ukraine. Nowadays a lot of special institutions has been created on both sides: in Ukraine and in Europe. The main goal of those is to control all the processes of transformation to be transparent on all levels; as well as prevent unlikely events. Of course, there are proponents and opponents of the moving to the free trade with the EU as for every global process. Among the young generation it is very clear, that possibilities, which gives us European Union are much more valuable and gainful. Even now, majority of students, researchers seek to apply their knowledge or gain some knowledge in European countries. I try to determine potential impact on Economy of Ukraine assuming integration to European Union. It is very important to consider both threats and benefits of such processes as they are taking place on very high level. Therefor in this work I will consider both contours of development for Economy of Ukraine. To explore it I have applied the synthetic control method, which gives us opportunity to project past events and apply them on economy of Ukraine. I took main macroeconomic indexes as indicators for making a decision. JEL Classification C01, C12, C15, C53, E23, E60, E65, E69, F02, F29, F53, F63, G18, H70 Keywords integration, synthetic control method, Ukraine, European Union, agreement, macroeconomic indicators, development Author’s e-mail 10227777@fsv.cuni.cz Supervisor’s e-mail cahlik@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milana Jascuk 2.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Milana Jascuk 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Milana Jascuk 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Milana Jascuk 413 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB