velikost textu

Uvádění do tajemství Božího království v programu Katecheze Dobrého pastýře pro předškolní děti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uvádění do tajemství Božího království v programu Katecheze Dobrého pastýře pro předškolní děti
Název v angličtině:
Initiation into the Mystery of the Kingdom of God in the Good Shepherd Catechesis Programme for Preschool Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
MUDr. Bc. Vendulka Keclíková
Vedoucí:
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Oponent:
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Id práce:
210706
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Katecheze Dobrého pastýře, Boží království, podobenství o Božím království, Sofia Cavalletti, Gianna Gobbi, Marie Montessori, katecheze předškolních dětí
Klíčová slova v angličtině:
Good Shepherd Catechesis, Kingdom of God, parables of the Kingdom of God, Sofia Cavalletti, Gianna Gobbi, Maria Montessori, preschool children catechesis
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce představuje, jakým způsobem jsou děti ve věku 3-6 let uváděny do tajemství Božího království v katechetickém programu Katecheze Dobrého pastýře. V teoretické části práce jsou představeny autorky programu Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi, historické okolnosti jeho vzniku a jeho teologická a pedagogická východiska. Teologická východiska jsou porovnána s požadavky kladenými na katechezi v církvi po druhém vatikánském koncilu. Pedagogická východiska jsou představena v souvislosti s pedagogikou Marie Montessori, ze které vycházejí. Jádro práce tvoří katecheze ke zvolenému tematickému okruhu Boží království. Vybraná podobenství jsou nejprve představena z pohledu exegeze Písma svatého a následně jsou předložena jednotlivá podobenství o Božím království, do jehož tajemství jsou děti postupně uváděny. Zdůrazněny jsou ty aspekty, na které je katecheze předškolních dětí soustředěna, a jejich výběr je zdůvodněn. Praktická část bakalářské práce uvádí zkušenosti z praxe, zejména slovní a obrazové interpretace témat dětmi. Tyto interpretace ukazují, jak děti porozuměly poselství podobenství o Božím království a jak jej propojují s dalšími tématy katechezí. Obrázky a odpovědi dětí také odhalují, jaké mají předškolní děti schopnosti uvažovat nad tajemstvím křesťanské víry a jak je rozvíjen jejich vztah s Bohem, o který jde v Katechezi Dobrého pastýře především.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the ways of initiation into the mystery of the Kingdom of God for children aged 3 to 6 in the Good Shepherd Catechesis programme. In the theoretical part of the thesis, the authors of the programme, Sofia Cavalletti and Gianna Gobbi, the historical background of the programme´s origin and its theological and pedagogical bases are introduced. The theological foundations are compared with the requirements laid out for the catechesis after the Second Vatican Council. The pedagogical bases are presented in the context of Maria Montessori´s pedagogy they are patterned on. The core of the thesis consists of the catechesis of the chosen topic – The Kingdom of God. At first, the selected parables are introduced from the biblical point of view, and then particular parables of the Kingdom of God are presented, which the children are gradually initiated into. The stress is put on those aspects that the catechesis of preschool children focuses on and reasons for the selection of the parables are given. The practical part of the thesis deals with hands-on experience, especially with children`s verbal and visual interpretations of the topic. These interpretations show children`s ability to understand the parables of the Kingdom of God and to synthetize different topics. The pictures and answers also reveal children´s ability to reflect on the mystery of the Christian faith and the way of developing their relationship with God, which the Good Shepherd Catechesis is primarily centred on.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Bc. Vendulka Keclíková 7.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Bc. Vendulka Keclíková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Bc. Vendulka Keclíková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 152 kB