velikost textu

Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Název v angličtině:
Dehumanization as a risk factor for the use of digital technologies in the context of social work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lukáš Brezina, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Id práce:
210703
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Byrokracie, člověk, dehumanizace, digitální propast, digitální technologie, digitalizace, digitální vyloučení, dobro, dopad, ekonomie, etika, holokaust, ICT, komunikace, lidská práva, morálka, politika, pomáhající profese, riziko, robotika, sociální politika, sociální práce, sociální služby, sociální vyloučení, stát, umělá inteligence, vliv, vývoj digitálních technologií, zlo.
Klíčová slova v angličtině:
Bureaucracy, human, dehumanization, digital divide, digital technology, digitalization, digital exclusion, good, impact, economy, ethics, holocaust, ICT, communication, human rights, morality, politics, helping professions, risk, robotics, social policy, social work, social services, social exclusion, state, artificial intelligence, influence, digital technology development, evil.
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the threat of dehumanization when applying digital technologies and robotics into social work. The work focuses on the history and origin of digital technologies within the context of social changes. It explores the basic rules governing elementary functioning and development of digital technologies and robotics. The thesis describes and summarizes basic information about the possibilities and risks of using digital technologies and robotics within social work. Towards the end it also includes opinions of several professional and political authorities who are active in this topic. This thesis aims to trigger the debate over the possible threats connected to dehumanization of social work and the use of digital technologies and robotics, respectively make it more intensive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Brezina, DiS. 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Brezina, DiS. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Brezina, DiS. 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Müller, CSc. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB