velikost textu

Problematické oblasti života studentů vysokých škol trpících sociální fobií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematické oblasti života studentů vysokých škol trpících sociální fobií
Název v angličtině:
Problematic areas of life of university students suffering from social phobia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Šimonová
Vedoucí:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
210702
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální fobie, úzkostné poruchy, duševní zdraví, kvalita života, vysoká škola
Klíčová slova v angličtině:
social anxiety disorder, social phobia, anxiety disorders, mental health, quality of life, university
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematickými oblastmi života studentů vysokých škol trpících sociální fobií. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje pojem sociální fobie a popisuje její příznaky a možné příčiny. Také zmiňuje povahové vlastnosti či emoce, od kterých je třeba sociální fobii odlišit. Dále se zabývá obdobím rané dospělosti a popisem vysokoškolského prostředí se zaměřením na potencionální faktory v obou oblastech, které mohou jedincům se sociální fobií přinášet problémy či způsobovat stres. Vzhledem k povaze práce byl zvolen kvalitativní výzkum a pro metodu sběru dat byl vybrán hloubkový polo-strukturovaný rozhovor, kterého se účastnilo pět respondentů. Analýza dat ukázala, že sociální fobie vážně postihuje celou řadu oblastí života během studia na vysoké škole. Na základě výpovědí respondentů bylo zjištěno, že nejvíce bývá komplikována oblast vztahů, a to především partnerských. Dále sociální fobie výrazně komplikuje oblast vzdělání a oblast práce, kdy nebývá výjimkou, že jedinci mají vzdělání či pracovní pozici neúměrnou jejich potenciálu. Jedním z největších problémů se stává komunikace s ostatními, a také skutečnost, že zdraví jedinci si jen obtížně dokáží představit, čím tito lidé prochází. V závěru práce jsou také navrhnuty možné formy řešení problému sociální fobie spolu s názory samotných respondentů a jejich zkušenostmi s touto problematikou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the problematic areas of life of university students suffering from social phobia. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part explains the concept of social phobia and describes its symptoms and possible causes. It also mentions character traits or emotions which social phobia needs to be distinguished from. It also deals with the period of early adulthood and the description of the university environment with the focus on potential factors in both areas, which can bring problems or stress to the individuals with social phobia. Due to the nature of the work, qualitative research was chosen and an in-depth semi-structured interview was selected for the data collection method, in which five respondents participated. Data analysis has shown that social phobia seriously affects a number of areas of life during university studies. Based on the respondents' testimonies, it was found out that the area of relations, especially partner relationships, is the most complicated. Furthermore, social phobia significantly complicates the field of education and the area of work. It is not uncommon for the individuals to have an education or a job position disproportionate to their potential. One of the biggest problems is the communication with others, and the fact that healthy individuals can only hardly imagine what these people are going through. At the end of the thesis there are also suggested possible forms of solving the problem of social phobia together with the opinions of the respondents themselves and their experience with this issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Šimonová 1.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Šimonová 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Šimonová 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Šimonová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB