text size

Formální rozlišení komitativu a instrumentálu v současné švédštině

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Formální rozlišení komitativu a instrumentálu v současné švédštině
Titile (in english):
Formal distinction between comitative and instrumental in contemporary Swedish
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jan Čermák
Supervisor:
Mgr. Magdalena Zíková
Opponent:
Mgr. Michal Láznička
Thesis Id:
210698
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Linguistics (21-ULING)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
General Linguistics — Swedish Studies (OBL SW)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
švédština|komitativ|instrumentál|sémantický popis|distinktivní kolexémová analýza|tf-idf|korpusová lingvistika|gramatikalizace
Keywords:
Swedish|comitative|instrumental|semantic description|Distinctive Collexeme Analysis|tf-idf|corpus linguistics|grammaticalization
Abstract (in czech):
Cílem této bakalářské práce je identifikovat míru diferenciace komutativ-ní a instrumentálové vazby v kolokaci s vybranými slovesy v současné švédštině. Švédština patří k jazykům, jež oba významy vyjadřují synkre-ticky, konkrétně předložkou med („s“). Zároveň lze pozorovat tendenci posilovat komitativní význam ještě adverbiem tillsammans („spolu“), takže výsledkem je složená konstrukce tillsammans med („spolu s“). Me-todologicky práce využív á distinktivní kolexémovou analýzu (Distinctive Collexeme Analysis), pro kterou bude vybráno 200 sloves, jejichž argu-menty či adjunkty obě předložkové konstrukce tvoří. Ke každé kombinaci pak bude metodou tf-idf (term frequency-inver se document frequency) vybráno 50 nejtypičtějších komplementů předložkové fráze, které budou posléze anotovány dle životnosti. Materiál pochází ze 146 švédských kor-pusů různých žánrů z databáze Språkbanken. Analyzovanými faktory bude jak sémantika slovesa, tak životnost komplementu předložkové fráze. Předpokladem je, že kolokace určitých sloves s konkrétními sémantický-mi rysy je častější s jednou předložkovou frází než s druhou. Bude-li ten-dence posilovat komitativ pomocí tillsammans v některých kontextech silná, lze z toho usuzovat na probíhající gramatikalizac i této konstrukce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to identify the degree of differentiation between the comitative and instrumental constructions in collocation with specific verbs in contemporary Swedish. Swedish marks both meanings syn cretically using the preposition med („with“). There is a tendency to reinforce the comitative reading by adding the adverb tillsammans mea-ning „together“, resulting in the construction tillsammans med („together with“). The method of Distinctive Collexeme Analysis will be applied to a set of 200 verbs that collocate with both variants of the prepositional phrase, having them either as their arguments or as adjuncts. For each combination of a verb and a preposition, 50 complements of the preposi-tion with the highest tf-idf score (term frequency-inverse document frequency) will be selected and marked for animacy. The data comes from 146 Swedish corpora of various genres within Språkbanken. Relevant factors will be both the semantics of the verb and the animacy of the no-minal complement of med. It is assumed that some verbs with particular semantic features tend to prefer one prepositional phrase over the other. Should the tendency for the comitative meaning to be reinforced by ad-ding tillsammans be strong, that would point to a proces of grammaticali-zation in progress. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Čermák 850 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Jan Čermák 1.85 MB
Download Abstract in czech Bc. Jan Čermák 152 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Čermák 151 kB
Download Supervisor's review Mgr. Magdalena Zíková 325 kB
Download Opponent's review Mgr. Michal Láznička 101 kB
Download Defence's report Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 152 kB