velikost textu

Formální rozlišení komitativu a instrumentálu v současné švédštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formální rozlišení komitativu a instrumentálu v současné švédštině
Název v angličtině:
Formal distinction between comitative and instrumental in contemporary Swedish
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Čermák
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Zíková
Oponent:
Mgr. Michal Láznička
Id práce:
210698
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika — Švédská studia (OBL SW)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
švédština|komitativ|instrumentál|sémantický popis|distinktivní kolexémová analýza|tf-idf|korpusová lingvistika|gramatikalizace
Klíčová slova v angličtině:
Swedish|comitative|instrumental|semantic description|Distinctive Collexeme Analysis|tf-idf|corpus linguistics|grammaticalization
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat míru diferenciace komutativ-ní a instrumentálové vazby v kolokaci s vybranými slovesy v současné švédštině. Švédština patří k jazykům, jež oba významy vyjadřují synkre-ticky, konkrétně předložkou med („s“). Zároveň lze pozorovat tendenci posilovat komitativní význam ještě adverbiem tillsammans („spolu“), takže výsledkem je složená konstrukce tillsammans med („spolu s“). Me-todologicky práce využív á distinktivní kolexémovou analýzu (Distinctive Collexeme Analysis), pro kterou bude vybráno 200 sloves, jejichž argu-menty či adjunkty obě předložkové konstrukce tvoří. Ke každé kombinaci pak bude metodou tf-idf (term frequency-inver se document frequency) vybráno 50 nejtypičtějších komplementů předložkové fráze, které budou posléze anotovány dle životnosti. Materiál pochází ze 146 švédských kor-pusů různých žánrů z databáze Språkbanken. Analyzovanými faktory bude jak sémantika slovesa, tak životnost komplementu předložkové fráze. Předpokladem je, že kolokace určitých sloves s konkrétními sémantický-mi rysy je častější s jednou předložkovou frází než s druhou. Bude-li ten-dence posilovat komitativ pomocí tillsammans v některých kontextech silná, lze z toho usuzovat na probíhající gramatikalizac i této konstrukce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this bachelor thesis is to identify the degree of differentiation between the comitative and instrumental constructions in collocation with specific verbs in contemporary Swedish. Swedish marks both meanings syn cretically using the preposition med („with“). There is a tendency to reinforce the comitative reading by adding the adverb tillsammans mea-ning „together“, resulting in the construction tillsammans med („together with“). The method of Distinctive Collexeme Analysis will be applied to a set of 200 verbs that collocate with both variants of the prepositional phrase, having them either as their arguments or as adjuncts. For each combination of a verb and a preposition, 50 complements of the preposi-tion with the highest tf-idf score (term frequency-inverse document frequency) will be selected and marked for animacy. The data comes from 146 Swedish corpora of various genres within Språkbanken. Relevant factors will be both the semantics of the verb and the animacy of the no-minal complement of med. It is assumed that some verbs with particular semantic features tend to prefer one prepositional phrase over the other. Should the tendency for the comitative meaning to be reinforced by ad-ding tillsammans be strong, that would point to a proces of grammaticali-zation in progress. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Čermák 850 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Čermák 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Čermák 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Čermák 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Zíková 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Láznička 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 152 kB