velikost textu

Zahraniční politika ČLR v zemích postkomunistické Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční politika ČLR v zemích postkomunistické Evropy
Název v angličtině:
Chinese Foreign Policy in European Post- Communist States
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Adéla Štancová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Slačálek
Oponent:
Mgr. Daniel Šitera
Id práce:
210697
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ČLR|čínská zahraniční politika|iniciativa 1+16|střední Evropa
Klíčová slova v angličtině:
PRC|chinese foreign policy|16+1 iniciative|Central Europe
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměří na vztahy Čínské lidové republiky se státy postkomunistické Evropy v době Xi Jingpingovy vlády, kdy se Čína snaží přeložit svou ekonomickou pozici do mocenského postavení na mezinárodní úrovni. Práce vyjde z diskuse různých přístupů k tomu, o jaké pojetí moci a mocenské cíle v čínském případě jde (jedná se o dominanci, hegemonickou moc, anebo o nějaké nové pojetí moci popsatelné spíše pomocí rekonstrukce některých čínských tradic, a ne standardním, a tedy nutně západostředným jazykem teorií mezinárodních vztahů). Bude se zabývat otázkou, jaké jsou důvody zájmu Čínské lidové republiky o dané území, tedy postkomunistické státy, je-li čínská zahraniční politika v postkomunistických zemích úspěšná, či jaké jsou důvody, které vedly k naplnění či nenaplnění jejích cílů. Za účelem zodpovězení těchto otázek budou v práci analyzovány specifické způsoby, kterými Čína prosazuje svůj vliv v rámci regionální iniciativy 1+16 a rekonstruováno čínské pojetí moci. Pro detailnější pohled a analýzu konkrétních faktorů na úrovni jednotlivých zemí budou součástí práce případové studie tří států postkomunistické Evropy – České republiky, Maďarska a Polska.
Abstract v angličtině:
Abstract: This paper analyzes China and european postcommunist states relations in Xi Jinpings era. This era is specific in chinese attemps to resolve its economic position into a international power position. This paper discuss various approaches to chinese goals and power concepts. Examines if it is a domination or hegemony concept, or a new power concept which can be described only by reconstruction of chinese traditions. Tha main issues of this paper are chinese reasons of interest in european postcommunist states, success of its foreign policy goals in this area and reasons which led to either failing or success its goals. To answer these issues will be analyzed specific methods of promoting chinese influence in 16+1 iniciative and also will be reconstructed chinese power concept. To analyse specific factors in individual states this paper includes a case study of three european postcommunist states – Czech republic, Hungary and Poland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Štancová 647 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Štancová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Štancová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Slačálek 548 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Šitera 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB