velikost textu

Rovné příležitosti ve vzdělávání v diskurzu českých médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rovné příležitosti ve vzdělávání v diskurzu českých médií
Název v angličtině:
Equal Educational Opportunities in Czech Media Discourse
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Spitzerová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Sládek
Id práce:
210663
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rovné příležitosti ve vzdělávání|mediální diskurz|obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Equal opportunities in education|media discourse|content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce bylo srovnání mediálního obrazu rovných příležitostí ve vzdělávání na jedné straně s názory odborníků, výsledky mezinárodních šetření a názorem veřejnosti na možnost dosažení vzdělání odpovídajícího jedincovým schopnostem na straně druhé. Mezi názory obou skupin existuje nesoulad. Mediální sdělení jsem analyzovala prostřednictvím obsahové diskurzivní analýzy a rámců, která média aplikují. Nejčastěji zmiňovaným aspektem v nerovném přístupu ke vzdělání je vliv socioekonomického statusu na získané vzdělání, přesto se neobjevuje ani v polovině uveřejněných příspěvků. Téměř vůbec se média nevěnují nerovnostem v přestupu do terciárního stupně vzdělávání. Média nahlíží na nerovnosti skrze tři rámce, morální, rámec trhu práce a skrze kvalitu škol. Tyto rámce jsou využívány obhájci rovného přístupu, ale i těmi, kteří se staví za opatření, jež s rovným přístupem nejsou v souladu. Největší rozdíl jsem shledala v míře abstraktnosti, kterou obě skupiny používají. Ze závěru vyplývá, že veřejné mínění je s mediálním obrazem ve větší shodě, a proto je, podle teorie nastolování agendy, možné, že média deformují obraz rovných příležitostí ve vzdělávání. Klíčová slova Rovné příležitosti ve vzdělávání, mediální diskurz, obsahová analýza
Abstract v angličtině:
Abstract The target of my thesis is to compare the way equal educational opportunities are depicted in media with subject matter experts' opinions, international surveys' results and public opinion on the possibility of achiving education corresponding to individual abilities. There is a discrepancy in their opinion. I analysed media discourse using both content analysis and contexts provided by media. The most frequently mentioned aspect in unequal acces to education is the social status influence on the achieved level of schooling. Despite that, even this aspect is mentioned in less than half of published contributions and it rarely deals with equal opportunitis in acces to universitary schooling. The media discuss unequal educational opportinities in relation to moral aspects, job market and quality of schools. Those who speak in favour of measures that foster equal educational opportunities as well as those who are not in accordance with them use these three contexts to defend their opinions although there is a different level of abstraction in their discourse. In the end, I arrive to the conclusion that public opinion is in a greater correspondence with media discourse which, according theory of agenda setting, makes it possible for the media to deform the reflection of equal educational opportunities. Keywords Equal opportunities in education, media discourse, content analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Spitzerová 874 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Spitzerová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Spitzerová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Sládek 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB