velikost textu

Stigmatizace romských žáků na základních školách v Rokycanech a její vliv na další život jedince

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stigmatizace romských žáků na základních školách v Rokycanech a její vliv na další život jedince
Název v angličtině:
Stigmatization of Roma Children at Primary Schools in Rokycany and its Impact on the Individual
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Antonová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
210646
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stigmatizace|Romové|Romské děti|Vzdělávání Romů|Stigmatizace romských žáků|Romská minorita
Klíčová slova v angličtině:
Stigmatization|Roma people|Roma children|Education of Roma children|Stigmatization of Roma children|Roma minority
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce „Stigmatizace romských žáků na základních školách v Rokycanech a její vliv na další život jedince“ popisuje potenciální vliv stigmatizace na další život romských dětí. Cílem této práce je deskripce přístupu učitelů k romským dětem na základní škole. Teoretická část práce stručně představuje Goffmanovo pojetí stigmatu, dále pak samostatné kapitoly věnující se romskému etniku, Romům v České republice a jejich vzdělávání, s úvodem do osobnosti učitele a individuálního přístupu. Praktická část práce je věnovaná kvalitativnímu výzkumu, ve kterém prostřednictvím metody polo- strukturovaného rozhovoru popisují mladiství Romové jejich zkušenost se stigmatizací na základních školách v Rokycanech. KLÍČOVÁ SLOVA stigmatizace, Romové, romské děti, vzdělávání Romů, stigmatizace romských žáků, romská minorita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis titled “Stigmatization of Roma Children at Primary Schools in Rokycany and its Impact on the Individual” describes potential impact of stigmatization on Roma children. The thesis aims to describe teachers’ approach to the Roma children at primary schools. Theoretical part of the thesis presents a short introduction to the Goffman’s definition of stigma, Roma ethnicity, Roma people in the Czech Republic and their education, following up with an introduction to the personality of a teacher and an individual approach. Practical part of the thesis is dedicated to semi-structured interviews of Roma children and their personal experience with stigmatization at elementary schools in Rokycany. KEYWORDS stigmatization, Roma people, Roma children, education of Roma children, stigmatization of Roma children, Roma minority
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Antonová 700 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdalena Antonová 176 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Antonová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Antonová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 153 kB