velikost textu

Analýza způsobu trávení volného času u dětí z vyloučených lokalit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza způsobu trávení volného času u dětí z vyloučených lokalit
Název v angličtině:
Analysis of leisure activities for children from excluded sites
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Cabicarová
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Nováková, DiS.
Id práce:
210645
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti|rodina|volný čas|vyloučená lokalita
Klíčová slova v angličtině:
children|family|leisure time|excluded location
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce „Analýza trávení volného času dětí z vyloučených lokalit“ bylo zjistit, jak děti ze sociálně vyloučených oblastí tráví svůj volný čas a zda se to liší od běžných dětí ze standardních rodin. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů jako je volný čas, funkce volného času a nástin možností trávení volného u dětí. Dále je přiblížen termín vyloučená lokalita, pozornost je věnována tomu, jaké rodiny v lokalitách žijí, jaké jsou příčiny sociálního vyloučení a jaký je vliv místa bydliště dítěte na volbu trávení jeho volného času. Dále je vymezen pojem rodina jako primární socializační skupina a vystižen vliv rodiny na jedince. Pozornost je věnována také tomu, jak vypadá sociálně slabší rodina, jak se s takovými rodinami dá pracovat a zda je možnost, aby se tyto rodiny vrátily zpět do běžného života. V neposlední řadě je v bakalářské práci nastíněno, jak tráví volný čas děti z vyloučených lokalit, a nabídnuty možnosti, jak efektivněji by jej mohli trávit, aby nepáchaly kriminální činnosti či nepropadly sociálně patologickým jevům. V souvislosti s tím je popsána práce pedagoga volného času spolu se sociálním asistentem a metodikem prevence ve školách. Empirická část je věnována šetření, které ukazuje rozdíly mezi trávením volného času dítěte z oblasti, kde jsou dostupné různé volnočasové instituce, a dítěte ze sociálně vyloučené oblasti. Použitou metodou je kvantitativní šetření na základě dotazníků s otevřenými i uzavřenými položkami. Respondenti mého dotazníkového šetření jsou děti ze základní školy Benešovo náměstí v Pardubicích a děti ze základní školy Dr. Peška z Chrudimi. Z každé školy to byli žáci ze 7. a 8. tříd, celkem tedy bylo 97 respondentů. Celkový výsledek výzkumu ukázal, že v trávení volného času dětí z vyloučených lokalit a z lokalit, kde má společnost dostupnější různorodé volnočasové instituce nejsou tak značné rozdíly. Trávení volného času dětí z vyloučených lokalit a běžnou lokalitou se tedy víceméně nelišil.
Abstract v angličtině:
The aim of The Bachelor thesis "Analysis of the leisure time of children from excluded localities" was to find out how children from socially excluded areas spend their free time and whether it differs from ordinary children from standard families. The theoretical part contains explanations of basic concepts such as leisure time, free time function and an outline of the possibilities of free digestion in children. In addition, the term "excluded locality" is approached, attention is paid to what families in localities live, what are the causes of social exclusion and what is the influence of the place of residence of the child on the choice of spending his free time. Furthermore, the concept of the family as a primary socializing group is defined and the influence of the family on the individual is determined. Attention is also paid to how the socially weaker family looks, how to work with such families, and whether it is possible for these families to return to normal life. Last but not least, the Bachelor thesis outlines how to spend free time children from excluded sites, and offers opportunities to spend it more effectively, so as not to commit criminal activities or to fail socially pathological phenomena. In this context, the work of the teacher of leisure time together with the social assistant and the methodology of prevention in schools is described. The empirical part is devoted to an inquiry showing the differences between the digestion of a child's free time from an area where various leisure institutions are available, and a child from a socially excluded area. The method used is a quantitative survey based on questionnaires with open and closed items. Respondents to my questionnaire inquiry are children from primary school Benešov Square in Pardubice and children from primary school Dr. Peška from Chrudim. From each school they were pupils from the 7th and 8. Total of 97 respondents. The overall result of the research showed that in the leisure time of children from excluded localities and from sites where the company has more accessible diverse leisure institutions are not so significant differences. Thus, the leisure time of children from excluded localities and the normal locality did not differ more or less.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Cabicarová 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Cabicarová 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Cabicarová 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Nováková, DiS. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB