velikost textu

Tanec ako prostriedok osobnostne sociálneho rozvoje u roznych skupín klientov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tanec ako prostriedok osobnostne sociálneho rozvoje u roznych skupín klientov
Název v angličtině:
Dance as a means of personal social development within different groups of clients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ivana Kapustová, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Oponent:
PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
Id práce:
210642
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Tanec|Osobnostne sociálny rozvoj|Voľný čas|Špecifické vzdelávacie potreby
Klíčová slova v angličtině:
Dance|Personality and social development|Free time|Specific educational needs
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na tanec a jeho význam v osobnostne sociálnom rozvoji u jedincov so špecifickými vzdelávacími potrebami. Táto práca je teoreticko- empirická. V teoretickej časti je zachytený voľný čas ako fenomén dnešnej doby a tanec ako forma trávenia voľného času od jeho vzniku až po súčasné štýly a techniky. Dôležitým bodom je prehľad tém pre osobnostne sociálny rozvoj a vymedzenie pojmu špecifické vzdelávacie potreby. Hlavným cieľom výskumu je zistiť, ako tanec vplýva na rozvoj jedincov so špecifickými vzdelávacími potrebami a aký má význam v ich živote. Hlavným jadrom výskumného šetrenia sú polo štruktúrované rozhovory s jedincami so špecifickými vzdelávacími potrebami, ale aj rozhovory s tanečnými lektormi, ktorí týchto jedincov učia nielen konkrétny tanec, ale zameriavajú sa aj na ďalšie zručnosti, ktoré spolu úzko súvisia. Zároveň by práca mala slúžiť ako osveta vzhľadom k tomu, že väčšina ľudí si myslí, že ľudia s handicapom majú všeobecne minimum voľno časových aktivít z dôvodu ich zdravotného obmedzenia a že venovať sa tancu je u nich prakticky nemožné.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis is related to the dance and its importance in personal and social development of individuals with specific educational needs. This thesis is theoretical- empirical. In the theoretical part there is a leisure time described as the phenomenon of today’s life and a dance as the form of spending of free time from its very own beginning to current styles and techniques. The important part here are also an overview of themes of personal and social development and an explanation of the specific educational needs term. The main goal of the research is to find out what effect a dance has on the development of individuals with specific educational needs and how important it is in their lives. The main core of the research are semi-structured interviews not only with individuals but also with dance instructors who teach those people how to dance but also teach them other skills that are important in their lives. At the same time this thesis should also serve as an education of the public as most people think that disabled people have not as much free time as healthy ones because of their medical restrictions and that they cannot learn how to dance at all.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Kapustová, DiS. 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Ivana Kapustová, DiS. 491 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Kapustová, DiS. 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Kapustová, DiS. 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 792 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB