velikost textu

Důkazní břemeno o protiprávním jednání poskytovatele zdravotních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důkazní břemeno o protiprávním jednání poskytovatele zdravotních služeb
Název v angličtině:
The burden of proof on the unlawful conduct of the health service provider
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Slezáková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
210635
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Důkazní břemeno, protiprávní jednání, poskytovatel zdravotních služeb
Klíčová slova v angličtině:
burden of proof, unlawful conduct, health service provider
Abstrakt:
Důkazní břemeno o protiprávním jednání poskytovatele zdravotních služeb Diplomová práce se věnuje institutu důkazního břemene a jeho rozložení mezi stranami sporu, pokud jde o protiprávní jednání poskytovatele zdravotních služeb. Kromě výkladů je zvláštní důraz na případy rozhodování na základě pravidel důkazního břemene, nichž není pacient jako strana důkazním břemenem zatížená s jednání poskytovatele zdravotních služeb, případně i další předpoklady po náhradě újmy, a to z důvodu, že poskytovatel zdravotních služeb porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci. První kapitola je věnována představení občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb, která může vznikno souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Představeny jsou případy subjektivní i objektivní občanskoprávní odpovědnosti. Druhá kapitola se zabývá pojmem protiprávního jednání poskytovatele zdravotních služeb. Kromě obecného vymezení je pozornost věnována zejména porušení náležitého odborného ) poskytovatelem zdravotních služeb a dalším typickým případům protiprávního jednání v souvislosti se zdravotní péčí. Třetí kapitola se zabývá krátkým představením ostatních předpokladů, nichž nemůže být povinnost k bez náhradě újmy dána. Čtvrtá kapitola obsahuje výklad procesních povinností stran sporu, zejména pak povinností tvrzení a důkazní a břemenem tvrzení v páté kapitole je věnována důkazním břemenu. Objasněn je pojem důkazního břemene se zaměřením na důkazní břemeno objektivním slova smyslu, včetně výkladu o předpokladech jeho aplikace, o pravidlech dělení důkazního břemene mezi stranami sporu a o souvisejících institutech. Šestá kapitola krátce pojednává o specificích soudních sporů plynoucích z poskytování zdravotní péče, včetně představení role zdravotnické dokumentace. Sedmá kapitola se věnuje obrácení důkazního břemene v případech, kdy zdravotnická dokumentace nebyla řádně vedena. Jejím obsahem je zejména rozbor tuzemské judikaturní činnosti v této oblasti, včetně významného nálezu Ústavního soudu ČR, a zhodnocení možného budoucího vývoje rozhodovací praxe soudů. Osmá kapitola se zabývá mezinárodní komparací, přičemž srovnávána jsou řešení přijatá jak ve státech evropské kontinentální právní kultury, tak Výsledkem této práce je zjištění, že rozhodovací praxe tuzemských soudů směřuje ke spravedlivějšímu dělení důkazního břemene mezi žalujícího pacienta a žalovaného poskytovatele zdravotních služeb. Zejména pak došlo k vytvoření pravidla obracení důkazního břemene v případě nedostatečně vedené zdravotnické dokumentace. Rozhodnutí soudu o obrácení důkazního břemene má však své výrazné limity, které je nutné respektovat. Lze předpokládat, že tyto limity budou v budoucnu upřesněny také Klíčová slova důkazní břemeno, protiprávní jednání, poskytovatel zdravotních služeb
Abstract v angličtině:
The burden of proof on the unlawful conduct of the health service provider Abstract This thesis describes a burden of proof and the distribution of the burden of proof on the unlawful conduct of the health service provider between the parties to the dispute. Particular emphasis is put on cases in which patient as party burdened by the burden of proof is unable to prove unlawful conduct of the health service provider or other elements of the obligation to pay damages because the health service provider violated his obligation to properly maintain medical records. This thesis is composed of eight chapters. Chapter One is introductory and describes the civil liability which can arise out of the provision of health services. It presents cases of strict liability and also liability for fault. Chapter Two deals with the unlawful conduct of the health care service provider. Besides the general introduction, attention is paid to medical malpractice and other typical cases of unlawful conduct related to the provision of health services. Chapter Three examines other elements of the obligation to pay damages in cases of medical malpractice. Chapter Four deals with the procedural obligations of the parties to the dispute, especially with the duty of assertion and evidence and the burden of assertion. Chapter Five is devoted to the burden of proof and related phenomena. This chapter describes the burden of proof, rules on the distribution of the burden of proof and the assumptions of the application of these rules. Chapter Six illustrates the access of Czech courts to the burden of proof in cases where medical records are not complete. It contains especially analysis of the significant decision of the Czech Constitutional Court in this area and evaluation of further possible development of the decision-making practice of Czech courts. Chapter Eight contains a comparison of the solutions of similar cases that have been adopted in the states of European continental legal culture and Anglo-American legal culture. The result of this thesis is the finding that the Czech court's decision-making practice is directed towards a fairer distribution of the burden of proof between the patient and the health service provider. In particular, the courts have created a rule whereby the burden of proof can be reversed on healthcare providers if the obligation to keep proper medical records was violated. However, the reversal of the burden of proof has its limits. It can be assumed that these limits will also be specified in the future by judicial practice. Key words burden of proof, unlawful conduct, health service provider
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Slezáková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Slezáková 471 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Slezáková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB