velikost textu

Zajišťovací převod vlastnického práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajišťovací převod vlastnického práva
Název v angličtině:
Security transfer of ownership
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Justina Bodláková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
210633
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zajišťovací převod práva,vlastnické právo,zajištění dluhu
Klíčová slova v angličtině:
security transfer of title, ownership, debt security
Abstrakt:
Zajišťovací převod vlastnického práva Abstrakt Předmětem této práce je zajišťovací převod vlastnického práva jakožto způsob zajištění dluhu v České republice. Práce v rámci pěti kapitol provádí analýzu platné právní úpravy zajišťovacího převodu vlastnického práva s přihlédnutím k výkladovým úskalím, která označila judikatura, odborná veřejnost i právní praxe. Především je snahou kriticky představit aplikační a výkladové problémy, které vyvstávají při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva. V první kapitole je cílem nejprve uvést zajišťovací převod práva do kontextu závazkového práva, zařadit ho mezi ostatní instituty sloužící k zajištění dluhu a vystihnout jeho podstatu. Následně jsou popsány kořeny tohoto druhu zajištění dluhu v římském právu a vývoj právní úpravy zajišťovacího převodu práva na českém území. Na závěr první kapitoly je komparativně uveden způsob využití zajišťovacího převodu práva v Německu a ve Francii. Druhá kapitola analyzuje právní úpravu zajišťovacího převodu práva v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a identifikuje problémy související s nedokonalostí této právní úpravy. Také analyzuje závěry judikatury, které měly zásadní dopad na výklad tohoto zajišťovacího prostředku a promítly se do platné právní úpravy. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu právní úpravy zajišťovacího převodu práva v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola pojednává o zajišťovacím převodu práva obecně, tak aby vypořádala obecné otázky a její závěry se daly použít v následujících kapitolách. Ve třetí kapitole je tedy analyzována smlouva o zajišťovacím převodu práva, zánik, realizace a varianty zajišťovacího převodu práva. Analyzována je možnost sjednat zajišťovací převod s odkládací podmínkou. Čtvrtá kapitola je klíčová, neboť je zcela zaměřena na specifika zajišťovacího převodu vlastnického práva. V rámci šesti částí se snaží identifikovat specifické i problematické aspekty zajišťovacího převodu vlastnického práva vyplývající z povahy vlastnického práva. Pojednává o odlišných způsobech vzniku zajišťovacího převodu vlastnického práva a kriticky hodnotí úpravu správy věci po dobu převodu. Následně identifikuje a analyzuje dílčí vlastnická práva a povinnosti věřitele jako dočasného vlastníka. Poté analyzuje práva a povinnosti dlužníka. Čtvrtá kapitola se také zabývá daňovými aspekty zajišťovacího převodu vlastnického práva a pojednává o jeho využití v praxi, především v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Poslední pátá kapitola hodnotí platnou právní úpravu a představuje úvahy de lege ferenda. Klíčová slova: zajišťovací převod práva, vlastnické právo, zajištění dluhu
Abstract v angličtině:
Security transfer of ownership Abstract The subject matter of this thesis is the security transfer of ownership as a means of debt security in the Czech Republic. Within five chapters, the thesis analyses the law applicable to the security transfer of ownership while considering the difficulties arising out of its interpretation that were identified by courts, experts and legal practice. The main purpose is to present the difficulties related to the use and interpretation of the security transfer of ownership in a critical manner. The first chapter aims to put the security transfer of title in the context of the law of obligations, to place it among other types of debt securities and to capture its substance. Subsequently, the thesis describes the roots of this type of debt security in Roman law and the evolution of the security transfer of title in the Czech territory. There is a comparative mention of the use of the security transfer of title in Germany and France at the end of the first chapter. The second chapter analyses the security transfer of title under Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code and identifies problems related to the imperfect legislation. This chapter also analyses the case law that had fundamental impact on the interpretation of this debt security and that were reflected in the applicable law. The third chapter focuses on the analysis of the security transfer of title under Act. No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The third chapter addresses the security transfer of title in a general manner aiming to deal with the general matters so that its conclusions could be used in the following chapters. Therefore, the third chapter analyses the contract establishing the security transfer of title, the termination, the realization and the alternative types of security transfer of title. The security transfer of title with suspensive condition is also analysed. The fourth chapter is crucial because it is fully focused on the particularities of the security transfer of ownership. In the scope of six parts, it strives to identify specific and problematic aspects of the security transfer of ownership arising from the nature of ownership. It addresses different types of the establishment of the security transfer of ownership and critically assesses the administration of the property during the security transfer under applicable law. Subsequently, the creditor´s ownership components and his obligations as the temporary owner are identified and analysed. Then the debtor’s rights and obligations are analysed. The fourth chapter also deals with the tax aspects of the security transfer of ownership and addresses its use in practice mainly in relation to consumer loans. The ultimate fifth chapter evaluates the applicable law and presents considerations de lege ferenda. Key words: security transfer of title, ownership, debt security
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Justina Bodláková 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Justina Bodláková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Justina Bodláková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB