velikost textu

Péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v pobytových zařízeních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v pobytových zařízeních
Název v angličtině:
Care of aging or dying individuals with mental disabilities living in residential facilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Pokorný
Vedoucí:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Holasová
Id práce:
210615
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osoby s mentálním postižením|senioři|pobytové služby|stárnutí|umírání
Klíčová slova v angličtině:
individuals with mental disabilities|elderly|living facilities|aging|dying
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v různých typech pobytových zařízeních jako jsou například domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, domovy pro seniory či týdenní stacionáře. Pro výzkum této problematiky byla vybrána pobytová zařízení na území hlavního města Prahy, přičemž předmětem výzkumu je zmapovat, jakým způsobem jednotlivá zařízení k těmto osobám přistupují, jak pracují s jejich potřebami a jaké jsou aktuální překážky bránící seniorům zestárnout a dožít životy v prostředí pobytových služeb, které často vnímají jako svůj domov. Klíčová slova Osoby s mentálním postižením, senioři, pobytové služby, stárnutí, umírání.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis investigates possibilities of care provision for ageing or dying people with intellectual disabilities within different types of residential facilities as are for instance homes for people with disabilities, sheltered housing, nursing homes or week-care centers. For purposes of this research, residential facilities in Prague were chosen to examine what their approach is when it comes to the issues related to ageing or dying of their clients, how they consider their special needs and what are the barriers keeping them from living the rest of their lives in the environment of residential services which they often perceive as their home. Keywords Individuals with mental disabilities, elderly, living facilities, aging, dying.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Pokorný 650 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Pokorný 91 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Pokorný 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Pokorný 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Holasová 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB