velikost textu

Specifický pohybový program (HIIT) a jeho vliv na tělesné složení u mužů a žen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifický pohybový program (HIIT) a jeho vliv na tělesné složení u mužů a žen
Název v angličtině:
Specific exercise program (HIIT) and its effect on body composition in men and women
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Antonín Mocik
Vedoucí:
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Oponent:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Id práce:
210598
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
složení těla, pohybový program
Klíčová slova v angličtině:
body composition, exercise program
Abstrakt:
Abstrakt Název: Specifický pohybový program (HIIT) a jeho vliv na tělesné složení u mužů a žen Cíle: Cílem práce bylo zhodnocení změn tělesného složení u mužů a žen, kteří absolvovali tříměsíční pohybový program. Metody: Práce je založena na empirickém výzkumu, jehož hlavní metodou je pozorování. Na začátku výzkumu tvořil soubor 15 mužů a 15 žen. Výzkum dokončilo 11 mužů a 11 žen. Probandi navštěvovali skupinové lekce vedené metodou HIIT ve fitness centru Balance Club Brumlovka. Vstupní a výstupní data (tělesnou výšku, tělesnou hmotnost a parametry tělesného složení) byly měřeny pomocí digitálního výškoměru a InBody 770. Výsledné hodnoty byly zhodnoceny pomocí párového t-testu (statistická významnost) a Cohenovo – d (věcná významnost). Výsledky: Výsledkem diplomové práce je, že během specifického tříměsíčního cvičebního programu došlo ke změnám antropometrických parametrů (tělesná hmotnost) i parametrů tělesného složení. Největší změny jak u mužů, tak i u žen byly v průměrném snížení celkové tělesné hmotnosti (kg), snížení % tělesného tuku a nárůstu % celkové tělesné vody a tukuprosté hmoty (kg). Klíčová slova: Antropometrie, tělesné složení, bioelektrická impedance, zdravý životní styl, pohybový program.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Specific exercise program (HIIT) and its influence on body composition in men and women. Objective: The main objective of the study was to analyze changes of body composition in men and women, who completed a three-month exercise program. Methods: The work has the character of an empirical research, where the main method is observation. At the beginning of the research, the group consisted of 15 men and 15 women. The research was completed by 11 men and 11 women. The observed group were attending lessons based on HIIT method in fitness center Balance Club Brumlovka. For the input and output data (body height, body weight and parametres of body composition) were used a digital altimeter and bioelectrical impedance InBody 770. The resulting values were assessed using a paired t-test (statistical significance) and Cohen-d (substantive significance). Results: The result of the study is that during the specific three-month exercise program occured differences in anthropometric parameters (body weight) and parameters of body composition. The most significant differences in both men and women were the decrease of average weight (kg), the decrease of total body fat (%) and the increase of total body water (%) and fat free mass (kg). Key words: Anthropometry, body composition, bioelectric impedance, healthy lifestyle, exercise program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Antonín Mocik 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Antonín Mocik 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Antonín Mocik 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Antonín Mocik 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 153 kB