velikost textu

Politika a náboženství Podkarpatské Rusi v letech 1919–1929

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika a náboženství Podkarpatské Rusi v letech 1919–1929
Název v angličtině:
Politics and Religion of Carpathian Ruthenia in 1919-1929
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sabina Línová
Vedoucí:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
210596
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podkarpatská Rus; Československo; politika; náboženství
Klíčová slova v angličtině:
Subcarpathian Ruthenia; Czechoslovakia; politics; religion
Abstrakt:
Diplomová práce Politika a náboženství Podkarpatské Rusi v letech 1919–1929 pojednává o problematice vývoje politické a náboženské situace na Podkarpatské Rusi ve 20. letech 20. století. Úvodní část je věnována stručnému přehledu dějinného vývoje Podkarpatska do jeho připojení k Československé republice a následnému začlenění do ČSR. Dále se práce zabývá správním členěním Podkarpatské Rusi a samotnou analýzou politické situace. Shrnuje politické strany autonomistické, československé, židovské i maďarské. Zaobírá se obecními volbami a volbami do Národního shromáždění v letech 1924, 1925 a 1929. Závěrečná část práce je věnována nastínění náboženských poměrů a vztahům řeckokatolické a pravoslavné církve. Náboženství bylo s Podkarpatskou Rusí neodmyslitelně spjato. Rusínskou inteligenci tvořili převážně duchovní, někteří byli i politicky aktivní.
Abstract v angličtině:
Master thesis Politics and religion in Subcarpathian Rus between years 1919–1929 focuses on the problems of political and religious matters in Subcarpathian Rus between the years 1919 and 1929. The introductury is dedicated to the brief historical overview until the unification with Czechoslovakia. Further it deals with the administrative division and with the analysis of the political situation. The thesis summarises different political parties – autonomous, czechoslovakian, jewish and hungarian. It deals with the municipal elections and with the parliamentary elections in 1924, 1925 and 1929. Religion is essentially contected to Subcarpathian Rus. Most of the Rusyn inteligence were clergymen, some of them were also politically active. Therefor the final part is dedicated to the religious matters and the relationship between Greek Catholic Church and Eastern Othodox Church.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Línová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Línová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Línová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 153 kB