velikost textu

Významné proměnné ovlivňující klam utopených nákladů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Významné proměnné ovlivňující klam utopených nákladů
Název v angličtině:
The crucial variables influencing sunk cost fallacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michael Kalous
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Vranka
Id práce:
210594
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
efekt utopených nákladů|klam utopených nákladů|stupňování odhodlání|časová perspektiva|velká pětka
Klíčová slova v angličtině:
sunk cost effect|sunk cost fallacy|escalation of commitment|time perspective|Big Five
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá efektem utopených nákladů a nezávislými proměnnými, které jej ovlivňují. V první části seznamuje s rozhodováním a teoriemi rozhodování. Teoretická část také obsahuje výsledky výzkumů na téma efekt utopených nákladů. V závěru teoretické části jsou rozvedeny některé teorie rozhodování v kontextu s klamem utopených nákladů. Empirická část se zabývá zkoumáním efektu utopených nákladů v souvislosti se zodpovědností za předchozí rozhodnutí. Dále je sledován vztah tohoto efektu s osobností (velká pětka) a časovou perspektivou. Pro měření těchto dvou faktorů byl použit NEO osobnostní inventář a Zimbardův dotazník časové perspektivy. Výsledky prokázaly vliv utopených nákladů na preferenci investování dalších zdrojů do předkládaného hypotetického projektu. V jednom modelovém případě byla jako signifikantní prediktor inklinace k efektu utopených nákladůch zaznamenána extraverze. Klíčová slova: efekt utopených nákladů, klam utopených nákladů, stupňování odhodlání, časová perspektiva, velká pětka
Abstract v angličtině:
The thesis examines the sunk cost effect and independent variables which affect it. In the first section, decision-making and decision-making theories are described. The theoretical part also includes the results of research conducted on the topic of sunk cost effect. At the end of the theoretical part selected decision-making theories are explored in context of the sunk cost effect illusion. The empirical part investigates the examination of the sunk cost effect in relation to responsibility for previous decisions. Furthermore, the relation of this effect to personality (Big Five) and time perspective is examined. To measure these two factors, NEO personality inventory and Zimbardo time perspective inventory were used. The results have proven an influence of sunk costs on preference to invest additional resources into the considered hypothetical project. In one model case, extraversion has been found to be a significant predictor of inclination to the sunk cost effect. Keywords: sunk cost effect, sunk cost fallacy, escalation of commitment, time perspective, Big Five
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michael Kalous 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michael Kalous 144 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michael Kalous 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michael Kalous 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Vranka 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 153 kB