velikost textu

Vyrovnávání se s možnými následky spontánního potratu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyrovnávání se s možnými následky spontánního potratu
Název v angličtině:
Coping with impact of miscarriage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Míková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Id práce:
210571
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spontánní potrat|úmrtí dítěte|zármutek|proces truchlení|vyrovnávání se se ztrátou dítěte.
Klíčová slova v angličtině:
miscarriage|child death|grief|mourning process|coping with the loss of a child.
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje možným způsobům vyrovnávání se s následky spontánního potratu. Teoretická část práce nejdříve vymezuje téma těhotenství z lékařského a psychologického pohledu. Součástí je vymezení druhů spontánních potratů. Dále je zpracován přehled prožívání ztráty dítěte v raných fázích těhotenství, jsou zvažovány dopady na psychiku ženy a projevy v jejím chování. Proces truchlení dle jednotlivých autorů je zvažován v kontextu rané ztráty dítěte. Problematika ukončení těhotenství je také nahlédnuta z pohledu teorie traumatu. Diskutovány jsou možné protektivní a rizikové faktory doprovázející proces vyrovnávání se se ztrátou. V neposlední řadě je zmíněna i následná odborná psychologická, lékařská a laická péče o ženu po ztrátě dítěte. Empirická část práce se věnuje postihnutí celého fenoménu ztráty dítěte v průběhu raných fází těhotenství. Důraz je kladen především na zmapování protektivních a rizikových faktorů, se kterými měly ženy vlastní zkušenost. Empirická část se opírá především o rozhovory se ženami se zkušeností ztráty dítěte, tak s odborníky, kteří v této oblasti profesně působí. Vyhodnocení dat proběhlo na základě principů metody zakotvené teorie. Klíčová slova: Spontánní potrat, úmrtí dítěte, zármutek, proces truchlení, vyrovnávání se se ztrátou dítěte.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis deals with possible ways of coping with the consequences of miscarriage. The theoretical part first defines the topic of pregnancy from a medical and psychological point of view. It also includes the definition of miscarriage types. Furthermore, an overview of the experience of the child's loss in the early stages of pregnancy is elaborated, impacts on the psyche of the woman and manifestations in her behavior are considered. The process of grieving by individual authors is considered in the context of the early loss of the child. The issue of termination of pregnancy is also seen from the perspective of trauma theory. Possible protective and risk factors accompanying the loss-making process are discussed. Last but not least, the following professional psychological, medical and lay care for a woman after the loss of a child is mentioned. The empirical part of the thesis deals with the affection of the whole phenomenon of child loss during the early stages of pregnancy. Emphasis is placed on the mapping of protective and risk factors with which women had their own experience. The empirical part is based mainly on interviews with women with experience of loss of a child and with professionals who work in this field. Data evaluation was based on grounded theory principles. Keywords: Miscarriage, child death, grief, mourning process, coping with the loss of a child.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Míková 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Míková 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Míková 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Míková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB