velikost textu

Vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské) v kontextu jejího ideového vývoje.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské) v kontextu jejího ideového vývoje.
Název v angličtině:
The Development of Funeral Practices in the Context of the Evolution of Ideological framework of the Czechoslovak(Hussite) Church.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Richard Ferčík, Ph.D.
Vedoucí:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Id práce:
210566
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
ThDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pohřební agenda, pohřeb, smrt, Církev československá husitská, kremace, kolumbárium
Klíčová slova v angličtině:
Agenda Funeral, Burial, Death, Czechoslovak Hussite Church, Creamtion, Columbarium
Abstrakt:
Anotace Tato práce si klade za cíl popsat vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské). Pro hlubší pochopení specifik Církve československé (husitské) jí zasazuji do dobového a místního kontextu, ve kterém vznikla. Práce prozkoumá dobový postoj společnosti a Církve československé (husitské) ke kremaci. Následně se zaměřuje na praxi Církve československé (husitské) i jejího teologického a pastoračního ukotvení a zkoumá teologická východiska jednotlivých období a teologů Církve československé (husitské) ve vztahu k tématu práce. Vycházím z teze, že postoj Církve československé (husitské) k otázce pohřbívání a pohřebních obřadů nebyl statický, procházel vývojem, a to jak v nahlížení na smrt a funkci pohřebních obřadů, tak zejména ve vývoji praktické podoby pohřebních obřadů a to s ohledem na teologické směřování jednotlivých teologů CČS(H) a teologických proudů v církvi. Tuto dynamičnost považuji za zvláště markantní, zejména s ohledem na obvyklou stabilitu těchto postojů u jiných denominací. Domnívám se, že tento dynamický vývoj byl a je vlastní CČS(H) a nebyl inspirován přebíráním teologických konceptů a praxe jiných denominací. Mám za to, že CČS(H) je v tomto ohledu zcela specifická a tato dynamika je jí vlastní. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých pohřebních agend, jak oficiálních, tak neoficiálních. Následně zkoumám možné ovlivnění Církve československé (husitské) v chápání pohřbu a pohřebních obřadů praxí a teologii jiných denominací.
Abstract v angličtině:
Anotation This paper is aimed at describing the development of funeral practices of the Czechoslovak (Hussite) Church - CČS(H). In order to achieve better understanding of the particulars of the CČS(H) we put it the period and geographical context in which it was formed. This paper explores the period approach the society and the CČS(H) had towards cremation. It is followed by the CČS(H)'s practices and its theological and pastoral fundaments and explores also the theological grounds of the different periods and CČS(H) theologians. We base our scrutiny on the thesis that the CČS(H)'s approach towards funerals was not static and it underwent a certain evolution in terms of perceiving death and functions of funeral rituals as well as in the development of the actual form of funeral rituals, particularly with regards to the theological beliefs of the CČS(H) theologians and theological trends inside the church. We consider these dynamics particularly significant, especially with respect to the usual persistence of these approaches. We believe that this dynamic development was and is inherent to the CČS(H) and it was not directly influenced by actions of other denominations, if only with regards to the persistence of its form and content of its funeral rituals. In our opinion, the CČS(H) is very specific in this regards and it is characterised by this type of dynamics. In this paper we describe the funeral agendas, officials as well as unofficial ones. At the end we discuss how the CČS(H) could be influenced in the sphere of understanding funeral and funeral rituals by other denominations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Ferčík, Ph.D. 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Ferčík, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Ferčík, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 278 kB