velikost textu

Emerson’s Self-reliance as a Core Value of American Society

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emerson’s Self-reliance as a Core Value of American Society
Název v češtině:
Emersonova Soběstačnost Jako Podstatná Hodnota Americké Společnosti.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Zeimannová
Vedoucí:
David Lee Robbins, Ph.D.
Oponent:
Erik Roraback, Ph.D.
Id práce:
210561
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ralph Waldo Emerson|americká společnost|soběstačnost|individualismus|svoboda|americká kultura|hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
Ralph Waldo Emerson|American society|self-reliance|individualism|freedom|American culture|values
Abstrakt:
Abstrakt Od doby vzniku americké společnosti až doposud, patří soběstačnost a svoboda mezi nejvíce rozpoznávané hodnoty této společnosti. Studie ukazují, že právě tyto hodnoty americké společnosti, i přes přizpůsobení politickým a sociologickým změnám, stále spojuje jejich původní společný základ. Tato práce zkoumá výhradně roli soběstačnosti ve spojení s americkým esejistou, spisovatelem a filozofem Ralphem Waldo Emersonem, a jeho přímým vlivem na ustanovení soběstačnosti, společně s hodnotami svobody a individualismu jako jedny z nejvýznamnějších hodnot americké společnosti. Cílem této práce je určit, zdali Emersonova teorie soběstačnosti a jeho ideologie ovlivňují myšlení moderní americké společnosti, a zdali hodnoty jím obohacené jsou nadále přítomny v moderní Americe. Výzkum této práce se soustředí především na to, jak se Emersonova ideologie byla schopna vštípit do myšlení Američanů od doby devatenáctého století, doby zrodu této ideologie, až po svůj význam v moderní Americe. Hlavním zdrojem Emersonových myšlenek se stala jeho esej stejnojmenného názvu, „Soběstačnost,“ ve které je tato teorie definována. Další jeho práce, především jeho další eseje, Příroda, „Historie,“ společně se sermony a deníky pomáhají s rozšířením a podporou myšlenek vyjádřených v „Soběstačnosti.“ Za účelem hlubšího vysvětlení Emersonovy teorie byla použita literatura, která dále analyzuje Emersonovy myšlenky, jako Emerson a Soběstačnost od George Kateba, Davida Lee Robbinse, „Emerson, Nihilista, Redux Atque Resartus“ a Emerson: Mysl v Ohni od Roberta D. Richardsona Jr. K vytvoření představy o americké společnosti a její mentalitě byly použity, spolu s Demokracií v Americe od Alexis de Tocquevilla, popisující Americkou společnost ve třicátých letech devatenáctého století, knihy popisující americkou sociologii jako je Vyrobeno v Americe: Sociální Historie Americké Kultury a Charakteru. Dále byly použity knihy týkající se americké historie, převážně kniha Dějiny Spojených Států Amerických od George B. Tindalla, za účelem popisu nejvýznamnějších událostí amerických dějin, podání dalších informací o americké kultuře a vývoji amerického charakteru. První část práce je věnována analýze a popisu Emersonových myšlenek na pozadí popisu vývoje americké společnosti. Druhá část se věnuje kontextualizaci Emersonovy teorie soběstačnosti a jeho myšlenek s myšlením moderní Ameriky a americké společnosti. Průzkumy a dotazníky z nedávných let, zejména průzkumy vedené Pew Research centrem a institutem Atlantic/Aspen, společně s literaturou popisující sociologii a mentality Američanů, slouží k vytvoření představy moderní společnosti Spojených Států a k určení míry vlivu Emersonových myšlenek na moderní Ameriku. Na základě těchto průzkumů podpořenými literárními publikacemi o americké společnosti, analýza odpovědí účastníků průzkumu ukazuje, jak velký vliv Emersonovo myšlení má na moderní americkou společnost. Hodnoty jako soběstačnost, individualismus a svoboda, rozvinuty a podporovány Emersonem, nadále zůstávají být podporovány mnoha Američany. Část Američanů vidí tyto hodnoty jako hlavní hodnoty americké společnosti, a jako hodnoty, které tvoří základ amerického charakteru. Tyto hodnoty jsou hluboko zakořeněny v americké mentalitě, a ovlivňují rozhodnutí Američanů nejen v osobním, ale i ve veřejném životě.
Abstract v angličtině:
Abstract From the time of the establishment of American society till now, themes of self-reliance and freedom belong to the most recognized values of the U.S. Studies have shown that the values of American society, even though they adapted to political and sociological changes, share a common base with their original form. This thesis researches specifically the role of self-reliance in relation to an American essayist, writer and philosopher Ralph Waldo Emerson, and his direct influence in establishing self-reliance along with freedom and individualism as one of the main values of American society. This study aims to determine how Emerson’s theory of self-reliance and his ideology influence the thinking of modern America, and whether the values cultivated by him are still present in modern U.S. society. The focus of this research lies primarily on how Emerson’s ideology has implanted into the minds of Americans from the time of the changing nineteenth century American society, and the birth of this ideology, to its present-day significance in modern-day America. The main source of Emerson’s thinking and refinement of his theory of self-reliance is his essay entitled “Self-reliance,” in which he defines his theory. His other works, primarily his other essays, Nature, “History,” and his sermons and journals serve to expand and support the ideas presented in “Self-reliance.” For the purpose of explaining Emerson’s theory further, literature analyzing Emerson’s ideas like George Kateb’s Emerson and Self-reliance, David Lee Robbins’s, “Emerson the Nihilist, Redux Atque Resartus,” and Robert D. Richardson’s Jr., Emerson: The Mind on Fire, was used. To create a picture of the U.S. society and mentality, in addition to Alexis de Tocqueville’s Democracy in America, which offers an extensive account of the U.S. society in the 1830s, books on American sociology like Claude S. Fisher’s Made in America: A social History of American Culture and Character, were used. Books on U.S. history, mainly George B. Tindall’s, America: A Narrative History, were used to give background for the most influential changes of the American society, and offer more information about U.S. culture and development of American character. The first part of the thesis is dedicated to analyzing Emerson’s thoughts while describing the background of the development of U.S. society and character. Second part of the text contextualizes Emerson’s theory of self-reliance and his thinking with the mentality of modern America, and U.S society. Surveys and polls from recent years, mainly surveys conducted by Pew Research Center and the Atlantic/Aspen Institute, together with literature on American sociology and mentality served to create an image of the modern U.S. society, and to determine the influence of Emerson’s thinking on modern America. Based on a review of literature on American society, and surveys and polls conducted in recent years, analysis of the respondents’ answers demonstrates the rather great amount of impact that Emerson’s thinking has had on the modern U.S. society. The values of self-reliance, individualism and freedom, greatly developed and encouraged by Emerson, are still supported by many Americans. Many Americans also see self-reliance, individualism and freedom, as core values of the society, and as values which make up the American character. The values are deeply embedded in American mentality, and they influence a number of decisions Americans take, both in private and public life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Zeimannová 778 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Zeimannová 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Zeimannová 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího David Lee Robbins, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Erik Roraback, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB