velikost textu

Samoživitelství z pohledu mužů samoživitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Samoživitelství z pohledu mužů samoživitelů
Název v angličtině:
Single parent from the perspective of single fathers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Rábová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Id práce:
210557
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
samoživitelství, neúplné rodiny, muž samoživitel, primární pečovatel, gender, hegemonní maskulinita, polo-strukturované rozhovory
Klíčová slova v angličtině:
single parent, incomplete families, single father, primary caregiver, gender, hegemonic masculinity, semi-structured interviews
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje tématu samoživitelství, jelikož tento typ rodin, vedených pouze jedním rodičem, považuji v současné době za velice aktuální, a v kontextu nynějších demografických trendů, souvisejících s proměnami společnosti ve vnímání rodinných a partnerských vztahů, lze předpokládat, že jejich počet bude stále narůstat. Konkrétně se pak zaměřuji na muže samoživitele, a to z toho důvodu, že ačkoliv mnohé studie hovoří o určitém procentu mužů samoživitelů v České republice, výzkumů s touto tematikou bylo doposud realizováno jen několik. V převážné většině totiž stojí v čele „neúplných“ rodin žena, načež je samoživitelství vnímáno jako vysoce genderovaná zkušenost, která se týká v prvé řadě žen. Hlavním cílem této diplomové práce proto bylo zjistit, jak se vztahují ke zkušenosti se samoživitelstvím samotní muži samoživitelé. Zajímalo mne, jaké cesty k samoživitelství vedly, co tento závazek péče pro muže znamená, jak se podepisuje na jejich každodenním životě a zejména pak, jak se tento typ primárního pečovatelství vztahuje ke konceptu hegemonní maskulinity. Perspektivou genderu tak práce poskytuje ucelený vhled do problematiky samoživitelství, a představuje ho z pohledu samotných mužů samoživitelů. Za tímto účelem bylo využito kvalitativního výzkumu, provedeného formou polo-strukturovaných rozhovorů s muži samoživiteli. Základní metodologická východiska celé práce pak tvoří konstruktivistické paradigma a feministický výzkum. Klíčová slova: neúplné rodiny, samoživitelství, muž samoživitel, primární pečovatel, gender, hegemonní maskulinita, polo-strukturované rozhovory
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the topic of single-parent family, because this type of family, which are led only by one parent, is very relevant to our present social situation. In the context of current demographic trends related to the transformation of society in the perception of family and partner relationships, it can be assumed that their number will be continue to grow. Specifically this thesis is focused on single fathers, although many studies speaks of a certain percentage of single fathers in the Czech Republic, research on this topic has been carried out only a few times so far. For the most part, a woman is at the forefront of „incomplete“ families. Single-parent family is perceived as a highly gendered experience, which is primarily related to women. The aim of this work was to find out what the experience of single parent looks like in the case of single fathers. This premise of this thesis is to explore what reasons have the fathers to choose to be single parents, what this type of commitment means for men, how they sign on their everyday life and especially how this type of primary care relates to the concept of hegemonic masculinity. Gender perspective thus provides a comprehensive insight into single-parent family and presents the perspective of the fathers themselves. For this purpose qualitative research was used in the form of semi-structured interviews with single fathers. The principal methodological basis of this work are the constructivist paradigm and feminist research. Key words: incomplete families, single parent, single father, primary caregiver, gender, hegemonic masculinity, semi-structured interviews
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Rábová 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Rábová 388 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Rábová 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Rábová 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 152 kB