velikost textu

Srovnání přístupů k testování anglického a francouzského jazyka v mezinárodních zkouškách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání přístupů k testování anglického a francouzského jazyka v mezinárodních zkouškách
Název v angličtině:
Comparison of approaches to testing in international exams of English and French language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nicole Burgonová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Id práce:
210547
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk (N AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anglický jazyk, francouzský jazyk, testování, mezinárodní jazykové zkoušky, kvalifikace Cambridge English, DELF
Klíčová slova v angličtině:
English language, French language, testing, international language exams, Cambridge English Qualifications, DELF
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá anglickými a francouzskými mezinárodními zkouškami a zejména se zaměřuje na to, jak organizace v těchto zkouškách přistupují k testování znalostí daného jazyka. V teoretické části je popsán proces koncepce testů, stejně tak jako požadavky na kvalitní test a úlohy, které testy obsahují. Práce se zaměřuje i na to, co to jsou řečové dovednosti, a jakým způsobem je lze testovat. Prostor je věnován i obecnému představení zvolených institucí a druhům zkoušek, které potenciálnímu zájemci nabízejí. V praktické části jsou jednotlivé zkoušky analyzovány na základě ukázkových testů, které jsou volně dostupné na stránkách institucí, a následně mezi sebou porovnány. Z výsledků vyplývá, že přestože obě instituce a jimi nabízené zkoušky vycházejí ze stejného rámce a zároveň se zaměřují na testování řečových dovedností kandidáta, jejich přístup k testování se značně liší. Tato práce proto také nabízí komentář k těmto objeveným rozdílům a klade si za cíl nabídnout možné alternativy a úpravy, které by mohly pomoci ke kvalitnějšímu testování znalosti těchto jazyků. Dalším cílem je také posloužit hlavně zájemcům, které by zkoušky zajímaly a také učitelům, kteří své studenty na takové zkoušky připravují. KLÍČOVÁ SLOVA anglický jazyk, francouzský jazyk, testování, mezinárodní jazykové zkoušky, kvalifikace Cambridge English, DELF
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with English and French international exams and mainly focuses on how various establishments approach testing candidate's language knowledge. The theoretical part describes the process of creating a test as well as the requirements a quality test should fulfil and what kinds of tasks they might contain. This thesis also focuses on what language skills are and how they can be tested. The second chapter of the thesis introduces chosen establishments and kinds of examinations they offer to potential candidates. Individual exams are analysed in the practical part based on selected sample tests which are available on the websites of each establishment and which are later on compared as well. The results show that even though both establishments and their exams are based on the same document and both focus on testing all four language skills, their approaches to testing differ considerably. That is why this thesis also comments on these differences and aims to offer various alternatives and improvements that could lead to better testing of candidate's language mastery. Lastly, this thesis wants to serve mainly candidates who would be intrigued by these exams as well as teachers who prepare their students for such exams. KEYWORDS English language, French language, testing, international language exams, Cambridge English Qualifications, DELF
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicole Burgonová 2.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nicole Burgonová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nicole Burgonová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nicole Burgonová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB