velikost textu

Adaptace na život bez domova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adaptace na život bez domova
Název v angličtině:
Adaptation to homelessness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Preložníková
Vedoucí:
PhDr. Olga Havránková
Oponent:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Id práce:
210544
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptace|život bez domova|bezdomovectví|osoby bez příštřeší|formy bezdomovectví|organizace|problematika bezdomovectví|adaptace na život bez domova|specifika osob bez příštřeší|adaptační proces|přístřeší
Klíčová slova v angličtině:
homelessness|life without home|homeless|types of homelessness|organizations|issues of homelessness|adaptation|adaptation to homelessness|specifics of homeless people|adaptation process|shelter|people without shelter
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Obsahem bakalářské práce je, jakým způsobem se již nynější osoby bez přístřeší adaptovaly na život bez domova. V teoretické části se práce zabývá problematikou bezdomovectví obecně, dále formami bezdomovectví, také specifiky osob bez přístřeší, adaptačním procesem na život bez domova a organizacemi, které se zabývají problematikou bezdomovectví. Praktická část práce se zabývá přímo adaptačním procesem na život bez Tato část práce je realizována polostrukturovanými rozhovory s osobami bez přístřeší
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The content of the bachelor thesis is how the current homeless people have adapted to a homelesslife. In thetheoretical part the thesis deals with issues of homelessness in general, forms of homelessness, also the specifics of people without shelter, the adaptation proces for homelessness and organizations dealing with homelessness. The practical part of the thesis deals directly with the adaptive process of living without a home. This part of the thesis is realized by semi-structured interview with persons without shelter and case reports.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Preložníková 2.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Preložníková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Preložníková 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Preložníková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Havránková 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB