velikost textu

Ptáčkaři aneb amatérští ornitologové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ptáčkaři aneb amatérští ornitologové
Název v angličtině:
Birdwatchers: Amateur ornithologists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Křížková
Vedoucí:
PhDr. Ivan Rynda
Oponent:
Mgr. Petr Šaj
Id práce:
210539
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
amatérská ornitologie, ornitologie, občanská věda, ptáci, koníček, hobby
Klíčová slova v angličtině:
amateur ornithology, ornithology, citizen science, birds, pastime, hobby
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje amatérským ornitologům a jejich roli v občanské vědě. V teoretické práci se věnuje zejména občanskou vědou, jejími rysy, historií a současností ornitologie a charakterizací amatérského ornitologa. Empirická část využívá metod kvalitativního výzkumu, který je založen na polostrukturovaných rozhovorech s respondenty z řad profesionálních a amatérských ornitologů, kteří se účastní nebo zabývají projekty občanské vědy. Výzkumný problém je formulován takto: Amatérští ornitologové, jejich role a zapojení se v občanské vědě a spolupráce s profesionálními ornitology z pohledu amatérských i profesionálních ornitologů. Pro zpracování rozhovorů využívá rámcovou analýzu, ze které vychází několik témat, například: amatérský ornitolog a jeho pojetí, vztahy mezi amatérskými a profesionálními ornitology a jejich spolupráce, vztah amatérských ornitologů k přírodě, jejich sebevzdělávání, občanská věda z pohledu amatérských a profesionálních ornitologů, poskytování dat a jejich kvalita. Výzkum naznačuje, že rozdíl mezi amatéry a profesionály tkví zejména v jejich vztahu k vědě, který ovlivňuje další aspekty jejich vztahu k sobě navzájem a k občanské vědě.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is devoted to amateur ornithologists and their role in citizen science. In it’s theoretical part it focuses mainly on citizen science, its features, history and present of ornithology and characterization of amateur ornithologist. The empirical part uses methods of qualitative research, which is based on semi-structured interviews with professional and amateur ornithologists who participate or deal with projects of citizen science. The research problem is formulated as follows: Amateur ornithologists, their role and involvement in civil science and cooperation with professional ornithologists from the perspective of both amateur and professional ornithologists. It uses a thematic analysis to process the interviews on which several topics are based, for example: amateur ornithologist and its concept, relationships between amateur and professional ornithologists and their cooperation, relationship of amateur ornithologists to nature, their self-education, citizen science from the perspective of amateur and professional ornithologists, data and their quality. Research suggests that the difference between amateurs and professionals lies mainly in their relationship to science, which affects other aspects of their relationship to each other and to citizen science.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Křížková 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Křížková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Křížková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Rynda 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Šaj 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Michael Bartoš, CSc. 153 kB