velikost textu

Vázanost právním názorem odvolacího správního orgánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vázanost právním názorem odvolacího správního orgánu
Název v angličtině:
Biuding of legal opinion of an appellate administrative body
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Malíčková
Vedoucí:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
210530
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odvolací správní orgán, právní názor, kasace
Klíčová slova v angličtině:
administrative body, legal opinion, cassation
Abstrakt:
Vázanost právním názorem odvolacího správního orgánu Abstrakt Práce se zabývá poměrně konkrétním tématem, a to vázaností právním názorem odvolacího správního orgánu. Tento princip je zakotven v § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, tj. v ustanovení upravující rozhodnutí odvolacího orgánu. Závazný právní názor je spojen s kasačním postupem odvolacího správního orgánu, tj. s rozhodnutím, kterým odvolací orgán napadené rozhodnutí zruší a vrátí věc prvostupňovému orgánu k dalšímu projednání. Tato práce ve své první části nejprve mapuje vývoj zakotvení tohoto principu v právních předpisech upravujících správní řízení na území českých zemí, dále daný institut vykládá v kontextu opravných systémů. Práce upozorňuje na negativní fenomén nadužívání kasačního postupu odvolacími orgány, v kontrastu čehož však zároveň zdůrazňuje situace, ve kterých tento postup uplatněn být nemůže. Součástí první části práce je i rozbor toho, jakou mohou mít vyslovené právní názory podobu, tj. v čem spočívají a k čemu prvostupňový orgán zavazují, což autorka navazuje na možné vady, kterými mohou napadená rozhodnutí trpět a pro které mohou a mají být rušena. Druhá část práce je věnována rozsahu a míře závaznosti vysloveného právního názoru, zejména pak situacím, které mají potenciál způsobit průlom této závaznosti. Autorka závazný právní názor odvolacího orgánu subsumuje do kategorie závazných kasačních rozhodnutí, která z povahy věci mohou být prolomitelná. Analýzou judikatury Nejvyššího správního soudu v této oblasti a odborné monografie autorka postupně uvádí sporné situace, za kterých se prvostupňový orgán nemusí řídit právním názorem odvolacího orgánu vysloveném ve zrušujícím rozhodnutí. Těmi jsou např. změna rozhodné právní úpravy, zjištění nových skutkových okolností anebo vyslovení odlišného právního názoru orgánem, který svou autoritou a silou argumentace významně převyšuje odvolací správní orgán. Autorka se snaží na problematiku nahlížet optikou prvostupňových orgánů a reflektovat skutečnost, že leckdy jsou v těchto sporných situacích na tyto kladeny přespříliš vysoké nároky. Následující části práce se věnuje nerespektování závazného právního názoru prvostupňovými orgány a důsledkům z toho pro ně vyplývající. Očividným důsledkem ignorování právního názoru je náhrada škody dle zvláštního právního předpisu, pokud je způsobena. Dále je zde věnován prostor disciplinární odpovědnosti, přičemž je zdůrazněn zajímavý rozpor v její úpravě mezi státními zaměstnanci a úředníky územních samosprávných celků. V poslední části práce se autorka zabývá nuancemi ve vztazích orgánů vyslovujících závazné právní názory a těmi orgány, které mají povinnost se jimi řídit. Kolize nezávislosti a závazného právního názoru je nejprve demonstrována na odvolacím řízení v rámci obecných soudů, dále je podrobně rozebrán požadavek nezávislého rozhodování správního orgánu v kontrastu se subordinačním vztahem mezi orgány v odvolacím správním řízení. Pro ucelený pohled na problematiku je zde rozebrán i vztah mezi soudy a správními orgány a dále vztahy mezi správními soudy a Nejvyšším správním soudem. Z mechanismů fungujících mezi těmito orgány veřejné moci lze často vyvodit důsledky i pro vázanost právním názorem v odvolacím správním řízení. Klíčová slova: odvolací správní orgán, právní názor, kasace
Abstract v angličtině:
Binding of legal opinion of an appellate administrative body Abstract This thesis concerns quite a narrow subject, the binding of a legal opinion of an appellate administrative body. This principle is enshrined in Section 90 paragraph 2 subsection b) of Administrative Procedure Code, i.e. in a provision concerning a decision of an appellate administrative body. Binding legal opinion is linked with a cassational way of deciding, which indicates a type of decision which resides in sole annulment (revocation) of a challenged administrative decision and returning the case for new consideration. The first chapter maps an evolution of anchoring issued principle in legal regulations of administrative procedure effective in Czech lands. Furthermore, it discusses a binding legal opinion in relation to remedial principles. The thesis highlights the negative tendency of overusing the cassational way of deciding by appellate administrative bodies, on the contrary, it also points out situations that disallow administrative bodies to use it. First chapter also presents some possible characters of issued legal opinions, which mainly means to what exactly is the administrative body that issues the new proceedings. This is connected to possible defects of challenged decision for which they are revoked. Second chapter is about measure and extend of boundness of issued legal opinion, and especially about situations that can allow a breach of this binding opinion. Binding legal opinion shall be subsumed to a category of binding cassational decisions, which can be, regarding to their nature, breached. Via analysis of Supreme Administrative Court’s case law and literature regarding this topic, disputable situations that would allow the breach of the binding legal opinion are listed and discussed. These are, for example, the change of applicable law, finding about new facts in the case or an enunciation of a different legal opinion by another authority that tops an appellate administrative body with its reasoning and position. Author is trying to consider and reflect the fact that administrative bodies of the first instance are often burdened with these difficult situations, demanding high legal reasoning from them. Following chapter is devoted to the analysis of the consequences of arbitrary breach of the binding legal opinion by administrative bodies of the first instance. First obvious aftermath is a damage compensation according to a special law, if incurred. Moreover, this chapter discusses possible disciplinary offences, whereas a special attention is dedicated to an interesting nuance between legal regulations of disciplinary offence of government employee and officials of territorial self-governing units. In the last chapter, nuances of relations between the administrative bodies are discussed. Clash of the independent deciding and binding legal opinion is firstly demonstrated on judicial appellate proceedings, following by detailed analysis of an independent deciding of administrative body and subordination of administrative bodies within the appellate procedure. To get a comprehensive view at the whole problem, the thesis discusses also relations between administrative bodies and courts as well as administrative courts and Supreme Administrative Court, for the rules and mechanisms dominating relations between these authorities can often be useful for mechanisms applying for appellate procedure. Key words: administrative body, legal opinion, cassation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Malíčková 724 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Malíčková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Malíčková 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. David Kryska, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB