text size

Vliv kulturních kontextů na řešení slovních úloh

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv kulturních kontextů na řešení slovních úloh
Titile (in english):
Influence of cultural contexts on word problems solutions
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Markéta Spurová
Supervisor:
PhDr. Michaela Kaslová
Opponent:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Thesis Id:
210499
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics (N M)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kulturní kontext; slovní úloha; kultura; etnomatematika; matematika druhého stupně ZŠ
Keywords:
cultural context; word problem; culture; ethnomathematics; mathematics at secondary schools
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Cílem práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje kulturní kontext slovní úlohy její řešení u žáků devátých ročníků základních škol. Pro naplnění cíle byly stanoveny dvě výzkumné otázky. Zaprvé: Ovlivní odlišný kulturní kontext řešení slovní úlohy? Jak? Zadruhé: Jaký názor mají žáci na slovní úlohy s odlišným kulturním kontextem? Práce má dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se od obecných pojmů jako kultura a slovní úloha dostáváme až ke kulturnímu kontextu slovních úloh a analýzy slovních úloh ve vybraných učebnicích z hlediska kulturních kontextů. Podstatná část je věnována etnomatematice a multikulturalismu v českých školách. Dále jsou ustanoveny rozdíly mezi slovní úlohou s typicky českým kontextem a slovní úlohou s odlišným kulturním kontextem na základě výsledků analýzy učebnic a předvýzkumu. V praktické části je popsán výzkum. Výzkum byl veden kvalitativně a data byla získána z písemných testů a z polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum ukázal, že odlišný kulturní kontext slovní úlohy má vliv na potřebný čas k vyřešení úlohy, dále u některých žáků pravděpodobně na volbu způsobu řešení a typu legendy a v neposlední řadě má vliv na zapamatovatelnost a slouží jako podnět k bohaté diskuzi. V závěru práce jsou popsána doporučení pro další výzkum a hlavně doporučení pro praxi, kde je popsáno, proč by zařazení slovních úloh s odlišným kulturním kontextem mohlo být v praxi přínosem. KLÍČOVÁ SLOVA Kulturní kontext, slovní úloha, kultura, etnomatematika, matematika druhého stupně ZŠ
Abstract:
ABSTRACT The aim of this work is to determine the extent to which the cultural context of a word problem influences its solution by pupils of the 9th grade of secondary schools. Two research questions were set. The first: Will the different cultural context affect the solution of the word problem? How? The second: What do pupils think about word problems with different cultural contexts? The thesis consists of two parts: the theoretical and the practical. In the theoretical part, the general concepts such as culture and the word problem are addressed, followed by a discussion of the cultural context of word problems and their analysis in chosen textbooks. Furthermore, a significant part is devoted to ethnomathematics and multiculturalism in Czech schools. Finally, the difference between the word problem with a typical Czech context and the word problem with a different cultural context is established based on the results of textbooks analysis and the pre-research. The research, which is described in the practical part was conducted qualitatively, and the data were obtained from written tests and semi-structured interviews. The results have shown that the different cultural context of a word problem affects the time needed to solve the problem. In addition, the choice of the type of solution and the type of legend of some students was probably affected as well. Finally, pupils tend to remember word problems with different cultural context easily and these problems serve as a stimulus for a rich discussion. The final part of the work proposes some recommendations for further research with a special focus on recommendations for practice. Moreover, the benefits of involving these types of word problems in lessons are highlighted. KEYWORDS Cultural context, word problem, culture, ethnomathematics, mathematics at secondary schools
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Markéta Spurová 3.74 MB
Download Abstract in czech Bc. Markéta Spurová 84 kB
Download Abstract in english Bc. Markéta Spurová 83 kB
Download Supervisor's review PhDr. Michaela Kaslová 153 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 292 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB