velikost textu

Vliv kulturních kontextů na řešení slovních úloh

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv kulturních kontextů na řešení slovních úloh
Název v angličtině:
Influence of cultural contexts on word problems solutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Spurová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Kaslová
Oponent:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Id práce:
210499
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kulturní kontext; slovní úloha; kultura; etnomatematika; matematika druhého stupně ZŠ
Klíčová slova v angličtině:
cultural context; word problem; culture; ethnomathematics; mathematics at secondary schools
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje kulturní kontext slovní úlohy její řešení u žáků devátých ročníků základních škol. Pro naplnění cíle byly stanoveny dvě výzkumné otázky. Zaprvé: Ovlivní odlišný kulturní kontext řešení slovní úlohy? Jak? Zadruhé: Jaký názor mají žáci na slovní úlohy s odlišným kulturním kontextem? Práce má dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se od obecných pojmů jako kultura a slovní úloha dostáváme až ke kulturnímu kontextu slovních úloh a analýzy slovních úloh ve vybraných učebnicích z hlediska kulturních kontextů. Podstatná část je věnována etnomatematice a multikulturalismu v českých školách. Dále jsou ustanoveny rozdíly mezi slovní úlohou s typicky českým kontextem a slovní úlohou s odlišným kulturním kontextem na základě výsledků analýzy učebnic a předvýzkumu. V praktické části je popsán výzkum. Výzkum byl veden kvalitativně a data byla získána z písemných testů a z polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum ukázal, že odlišný kulturní kontext slovní úlohy má vliv na potřebný čas k vyřešení úlohy, dále u některých žáků pravděpodobně na volbu způsobu řešení a typu legendy a v neposlední řadě má vliv na zapamatovatelnost a slouží jako podnět k bohaté diskuzi. V závěru práce jsou popsána doporučení pro další výzkum a hlavně doporučení pro praxi, kde je popsáno, proč by zařazení slovních úloh s odlišným kulturním kontextem mohlo být v praxi přínosem. KLÍČOVÁ SLOVA Kulturní kontext, slovní úloha, kultura, etnomatematika, matematika druhého stupně ZŠ
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work is to determine the extent to which the cultural context of a word problem influences its solution by pupils of the 9th grade of secondary schools. Two research questions were set. The first: Will the different cultural context affect the solution of the word problem? How? The second: What do pupils think about word problems with different cultural contexts? The thesis consists of two parts: the theoretical and the practical. In the theoretical part, the general concepts such as culture and the word problem are addressed, followed by a discussion of the cultural context of word problems and their analysis in chosen textbooks. Furthermore, a significant part is devoted to ethnomathematics and multiculturalism in Czech schools. Finally, the difference between the word problem with a typical Czech context and the word problem with a different cultural context is established based on the results of textbooks analysis and the pre-research. The research, which is described in the practical part was conducted qualitatively, and the data were obtained from written tests and semi-structured interviews. The results have shown that the different cultural context of a word problem affects the time needed to solve the problem. In addition, the choice of the type of solution and the type of legend of some students was probably affected as well. Finally, pupils tend to remember word problems with different cultural context easily and these problems serve as a stimulus for a rich discussion. The final part of the work proposes some recommendations for further research with a special focus on recommendations for practice. Moreover, the benefits of involving these types of word problems in lessons are highlighted. KEYWORDS Cultural context, word problem, culture, ethnomathematics, mathematics at secondary schools
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Spurová 3.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Spurová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Spurová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Kaslová 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB