velikost textu

Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte
Název v angličtině:
Protection of personality of the child focused on protection of physical integrity of the child
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Záliš
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
210497
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě, ochrana osobnosti, povinné očkování, tělesné tresty
Klíčová slova v angličtině:
child, protection of personality, compulsory vaccination, corporal punishment
Abstrakt:
Abstrakt Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobnosti dítěte. Vzhledem k šíři oblasti práva ochrany osobnosti dítěte není možné obsáhnout její veškeré aspekty, proto se tato práce zaměřuje na problematiku ochrany tělesné integrity dítěte a také povinného očkování a tělesných trestů. Cílem práce je za pomoci metody analyticko-deskriptivní, metody komparativní, jakož i metody historické rozebrat a zhodnotit českou právní úpravu ochrany osobnosti dítěte, zejména ochrany tělesné integrity dítěte, analyzovat vybrané otázky ochrany tělesné integrity dítěte a predikovat další vývoj v této oblasti. Naše právní úprava je částečně srovnána s úpravou německou a slovenskou. Text diplomové práce se zaměřuje především na současnou právní úpravu ochrany tělesné integrity dítěte na území České republiky. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, úvodu a závěru práce. Části se dále člení na kapitoly a podkapitoly, a sice kvůli lepší přehlednosti pro čtenáře. První část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů. Tato část obsahuje historický nástin ochrany dětí se zaměřením na Úmluvu o právech dítěte (včetně rozboru pojmů nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte), náhled na problematiku určení počátku života a hranice dospělosti, jakož i vymezení pojmů dítě i ochrana osobnosti. Druhá část diplomové práce pojednává o ochraně osobnosti dítěte. První kapitola se věnuje aktuálním právním pramenům dotýkajících se ochrany osobnosti. Ve druhé kapitole jsou popsána specifika porušení práva na ochranu osobnosti dítěte. Třetí kapitola pojednává o ochraně osobnosti dítěte v poměrech rodič – dítě. Čtvrtá kapitola je věnována civilnímu řízení ve věcech ochrany osobnosti dítěte. Třetí část diplomové práce pojednává o otázkách ochrany tělesné integrity dítěte, a sice o povinném očkování a o tělesných trestech. Na závěr jsou pak dosažené poznatky shrnuty a jsou nastíněny některé úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract Protection of personality of the child focused on protection of physical integrity of the child This thesis deals with protection of personality of the child. It is not possible to cover the whole area of the protection of personality of the child, therefore, this diploma thesis focuses on the problems of the protection of physical integrity of the child, compulsory vaccination and corporal punishments. Using the descriptive and analytical method, comparative method and historical method, the aim of this thesis is to analyse and to evaluate the Czech law of protection of personality of the child, especially the protection of physical integrity of the child, to analyse the selected issues of the physical integrity of the child and to predict the further development in this area. Our current legal arrangement is compared with that of Germany and Slovakia. The text is concerned mainly with the protection of physical integrity of the child in the Czech Republic. The diploma thesis is divided into three parts, introduction and ending. For reader´s convenience, parts are further divided into chapters and subchapters The first part is focused on the definition primary terms. This part contains a historical sketch of the protection of children focused on Convention on the Rights of the Child [including analysis the terms the best interests of child and well-being (welfare) of child], the issue of determining the point at which life begins and the boundaries of adulthood, definition of the child and protection of personality. The second part deals with protection of personality of the child. The first chapter examines the existing legal sources affecting the protection of personality. In the second chapter are described specifics of infringement of right of protection of personality of the child. The three chapter deals with protection of personality of the child in relationships parents – child. Fourth chapter is devoted to the judicial proceeding in matters of protection of personal integrity of the child. The third part deals with issues of protection of physical integrity of the child, vaccination and corporal punishments. Finally, the findings of this thesis are summarized and a few considerations de lege ferenda are offered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Záliš 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Záliš 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Záliš 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB