velikost textu

Investiční fond jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Investiční fond jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Název v angličtině:
Investment fund as an investment company with variable capital
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Kaleta
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
210477
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, SICAV, daň z příjmů investičního fondu s proměnným základním kapitálem, SICAV jako subjekt daně
Klíčová slova v angličtině:
Investment company with variable capital, SICAV, income tax of the investment fund with variable capital, SICAV as a taxpayer
Abstrakt:
Investiční fond jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem Abstrakt Diplomová práce se zabývá postavením a zvláštnostmi investičního fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (dále též jen „SICAV“). SICAV, jako zvláštní typ akciové společnosti vykazuje mnoho odlišností od klasické akciové společnosti, což klade na zákonodárce vysoké nároky při tvorbě navazující legislativy, zejména daňové, neboť je třeba v textech zákonů na odlišnosti SICAV myslet, aby nevznikaly mezery či rozpory v právní úpravě. Práce jednak v úvodní části popisuje hlavní odlišnosti SICAV a následně se snaží nalézt problematická ustanovení právního řádu týkající se SICAV. Následně se práce zaměřuje na nalezení řešení k těmto problematickým ustanovení, což činí zejména za pomoci metody analýzy a metod výkladu právních norem. První část práce je zaměřena na vymezení SICAV jako investičního fondu. Je zde zmíněn rozdíl mezi fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů spolu s rozborem některých definičních znaků těchto základních druhů investičních fondů vztahujících se k SICAV. Zejména princip veřejnosti u fondů kolektivního investování je dle závěrů práce nutno posuzovat ve vztahu ke každému podfondu individuálně. Co se týče analýzy problematiky minimálního fondového kapitálu pro investiční fondy ve formě SICAV s ohledem na možnost vytvářet podfondy, dochází práce k závěru, že tato ustanovení je třeba vykládat ve vztahu ke každému podfondu zvlášť. Druhá část je zaměřena na daň z příjmů právnických osob pro investiční fondy ve formě SICAV. V první kapitole je provedena hodnotící analýza aktuální úpravy zdanění základního investičního fondu účinné od 1. ledna 2019, která až na pár drobných nepřesností v textaci novelizovaného ustanovení dosáhla zákonodárcem zamýšleného cíle. Měla by však být vypuštěna podmínka neprovozování živnostenského oprávnění, která je zbytečně omezující. Co se týče ověření hypotézy, podle které lze využít SICAV a zejména její podfondy k vytvoření korporátní struktury za účelem daňové optimalizace, práce dochází k závěru, že sice lze SICAV využít k vytvoření struktury, která by dosáhla na nižší zdanění určené pro základní investiční fondy, avšak z hlediska celkové daňové zátěže se vytvoření takové struktury za současné právní úpravy pravděpodobně nevyplatí. Třetí část práce je zaměřená postavení podfondů SICAV ve vztahu k dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí, neboť právě u těchto dvou daní zákonodárce existenci podfondů v právní úpravě nezohlednil. Práce dochází k závěru, že je třeba za poplatníka daně považovat podfond, nikoliv SICAV, která je de iure vlastníkem, resp. nabyvatelem, předmětných nemovitých věcí, přičemž zákonodárce by měl tuto skutečnost po vzoru podílových fondů upravit explicitně. V závěrečné části je analyzováno procesní postavení SICAV a podfondů, jakožto daňových subjektů, přičemž je z uvedené analýzy zřejmé, že rozsah daňověprávní subjektivity podfondů je nejasný a je sporné, pokud až sahá schopnost podfondu být daňovým subjektem. Klíčová slova: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, SICAV, daň z příjmů investičního fondu s proměnným základním kapitálem, SICAV jako subjekt daně
Abstract v angličtině:
Investment fund as an investment company with variable capital Abstract The diploma thesis deals with an investment company with variable capital (“SICAV”), with its status and specialities. SICAV which is basically a special kind of a public limited company differs from a regular public limited company in many ways which puts high demands on the legislator who has to be precious while accepting new legislation, especially the tax legislation, not to make gaps and contradictions at the law. In the introductory part, the thesis describes a significant specialities of SICAV, then it tries to find a problematic provisions of the law with respect to SICAV. Then the thesis aims to resolving of such problematic provisions, which is made especially by a method of analysis, and others methods commonly used to interpretation of legal texts. The first part of the thesis aims to definition of SICAV as an investment fund. The difference between funds of collective investment and funds of qualified (professional) investors, which are two main categories of investment funds in the Czech law, are highlighted here. Some of characters are analysed in more detail here as well. Especially the principle of publicity needs to be adjudicated in relation to every single sub-fund of SICAV independently. When it comes to analysis of the requirements for minimal fund capital with respect to SICAV, and its sub- funds, the thesis concludes that such requirements shall be interpreted in relation to each sub- fund separately. Second part focuses on the income tax with respect to SICAV investment funds. Firstly, the evaluation analysis of taxation of a “basic investment fund” with respect to the amended tax law which is in force since January 1, 2019 is made. Albeit the thesis demonstrates that the wording of the amendment is sometimes inappropriate with respect to SICAV, it generally achieved its objective. However, the condition that restricts “basic investment funds” from maintaining trade business should be omitted from the amendment. When it comes to a verification of the hypothesis according which it is possible to use a specialities of SICAV, namely its sub-funds, to conduct tax optimization, the thesis concludes that it is possible to use SICAV to build up a corporate structure that reaches lower income tax designated for “basic investment funds” but the final tax burden for the final investor shows to be higher. The conclusion is that according currently effective tax laws it is not advantageous to make such structure. The third part observes sub-funds of SICAV with respect to property tax, and property acquisition tax because the legislator did not take into account the existence of SICAV’s sub- funds in the laws regulating these taxes. The thesis concludes that it is necessary to consider as a taxpayer a sub-fund, not the SICAV although the SICAV is de iure owner of the property. In the final part, the procedural status of SICAV and its sub-funds is examined, and it is clear from that analysis that the scope of the sub-fund's tax subjectivity is unclear, and it is questionable how wide the sub-fund's ability to be a taxpayer is. Key words: Investment company with variable capital, SICAV, income tax of the investment fund with variable capital, SICAV as a taxpayer
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Kaleta 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Kaleta 372 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Kaleta 429 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB