velikost textu

Představy o škole u dětí primárně se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představy o škole u dětí primárně se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností
Název v angličtině:
The expectations about school in children primarily with hearing impairment or communication disability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Málková
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Medřická, Ph.D.
Id práce:
210455
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
představy, kresba, řeč, nástup do školy, sluchové postižení, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova v angličtině:
images, drawing, speech, starting school, hearing impairment, communication disability
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nástupu dětí do školy ve spojení s jejich představami o škole. Podstatou práce je proto analýza představ o škole, ale u dětí se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností. Konkrétně je mapováno, jaké představy o škole tyto dětí mají a zda je jejich obraz komplexní. Dále je zjišťováno, jakým způsobem či do jaké míry jejich sluchové postižení či narušené komunikační schopnosti zasahují do představ, ale i do dalších oblastí, jako je například kresba. Výzkumný vzorek tvoří tedy děti, které mají primárně sluchové postižení či narušené komunikační schopnosti a navštěvují stejný typ základní školy. Setkání s nimi proběhlo celkem dvakrát. V první fázi všechny děti navštěvovaly ještě mateřskou školku, ve druhé fázi už byly žáky první třídy. V obou případech se jednalo o shodnou budovu, neboť mateřská školka byla součástí základní školy. Všem dětem byla individuálně zadána kresba na téma školy a následně s nimi byl proveden rozhovor nad jejich obrázkem. Sesbíraná data jsou tedy zpracována kvalitativně. V závěru jsou formulovány výsledky celého výzkumu, které byly stanoveny zejména na základě komparace s podobnými výzkumy. Ty se však zaměřovaly na představy o škole u dětí intaktních. Ukázalo se, že děti z mého sledovaného souboru nemají tak konkrétní představy jako děti intaktní. Toto zjištění je dále interpretováno a porovnáváno s dostupnou odbornou literaturou v poslední kapitole empirické části. KLÍČOVÁ SLOVA Představy, kresba, řeč, nástup do školy, sluchové postižení, narušená komunikační schopnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Master theses is focussing on children starting school and their expectations on school. Research is involving children with hearing disability and impaired communication skills. The essence of theses is to analyze these expectations. Specifically if these expectations are complex and in what specific way children's hearing or communication disability interferes with their expectations on school and with other areas such as drawing. Research is based on experience with sample of children primarily with hearing disability and impaired communication skills. All of these children attend the same type of school. Experiences come from two meetings I had with them. In the first phase all children attended kindergarten, in the second phase they were first grade pupils. In both phases they attended the same building, because kindergarten is part of the school. Their assignment was to draw a picture on a school theme. Then they were interviewed over their drawings. The collected data are thus processed qualitatively. In conclusion the results of the whole research are formulated, which were determined mainly on the basis of comparison with similar researches. However, those researches were focused on expectations of intact children. It turned out that the children from my group did not have as specific ideas as the children intact. This result is further interpreted and compared with the available literature in the last chapter of the empirical part. KEYWORDS Expectations, drawing, speech, starting school, hearing impairment, communication disability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Málková 2.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Málková 409 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Málková 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Málková 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Medřická, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB