velikost textu

Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století
Název v angličtině:
The Winter in the Genre Painting of the Norther European Painters of the 16th and 17th Centuries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Přemysl Květ
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Id práce:
210453
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Klíčová slova v angličtině:
genre painting, Renaissance, baroque, Northern Europe, winter, habits, tradition, meeting, sport, carnival, celebrations, ice skating, landscape, hunting, Christian holidays
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce nazvaná „Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století“ pojednává o tématu ročního období Zimy, ztvárněné na dílech vybraných zaalpských umělců. Zabývá se nejen její působivou atmosférou, ale zejména sleduje zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou jak biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Na vybraných námětech lze dále zkoumat podoby zimních radovánek prostých lidí, případně lovecké hony. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.–17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Abstract v angličtině:
Annotation The master thesis called Winter in genre painting of the Northern European region in the 16th and 17th-century focuses with the theme of winter period performed on the works of selected artists from Northern Europe. It deals not only with her impressive atmosphere but mainly observes the habits and traditions of the ordinary inhabitants of the villages or towns what is represented on the pictures. The attention of interest is also biblical scenes connected with the Nativity of Christ or folk celebrations of Christian feats during the winter. On selected themes can further explore the forms of winter pleasures of ordinary people or hunting. The purpose of this work is to reflect the importance of winter landscape with reference to the life of a common inhabitants taking into account the socio-historical context of the Netherlands 16th – 17th century. Keywords: genre painting, Renaissance, baroque, Northern Europe, winter, habits, tradition, meeting, sport, carnival, celebrations, ice skating, landscape, hunting, holidays
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Přemysl Květ 5.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Přemysl Květ 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Přemysl Květ 352 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 154 kB