velikost textu

Český a indonéský skauting: Komparativní analýza dvou skautských oddílů – 6. oddíl Lyra a Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český a indonéský skauting: Komparativní analýza dvou skautských oddílů – 6. oddíl Lyra a Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung
Název v angličtině:
Czech and Indonesian Scouting: Comparative Analysis of Two Scout Units - 6th Unit Lyra and Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Faltusová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Id práce:
210449
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Indonesistika (IDNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skauting|Indonésie|6. oddíl Lyra|Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung|Kultura|Česká Republika
Klíčová slova v angličtině:
Scouting|Czech|Indonesia|6th Unit Lyra|Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung|Comparation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce je prostřednictvím komparace indonéského oddílu Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung a českého 6. oddílu Lyra zjistit, do jaké míry je český a indonéský skauting totožný či rozdílný v interpretaci základních hodnot a každodenní praxi. Jsou to totiž právě společné hodnoty, které umožňují celosvětové propojení skautingu a synergický vývoj celé organizace již na úrovni samotných skautů a skautek odrážejících se v samotné existenci skautského hnutí, největšího celosvětového výchovného hnutí světa. Úvodní část práce je věnována historickému vývoji skautského hnutí ve světě a představení základní definice a poslání stanovených světovou skautskou organizací WOSM. Druhá část se již soustředí na indonéský a český skauting, a to zejména na historický vývoj a obecnou strukturu obou skautských národních organizací Gerakan Pramuka a Junák - český skaut, z. s. Praktická část interpretuje a analyzuje data získaná skrze dotazníkovou formu terénního výzkumu vedeného v českém i indonéském prostředí. Na základě všech zmíněných informací závěrečná část práce vyvozuje a hodnotí podobnosti a rozdíly národních skautských organizací v interpretaci obecně stanovených skautských hodnot.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to find out to what extent the Czech and Indonesian scouting are identical or different in the interpretation of basic values and everyday practice by comparing the Indonesian section Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung and the Czech 6th Lyra section. It is precisely the common values that allow scouting worldwide and the synergistic development of the entire organization at the level of Scouts and Girl Guides, reflected in the very existence of the Scout movement, the world's largest educational movement in the world. The introductory part of the thesis is devoted to the historical development of the scout movement in the world and to the introduction of the basic definition and mission set by the world scout organization WOSM. The second part focuses on Indonesian and Czech Scouting, especially on the historical development and general structure of both scout national organizations Gerakan Pramuka and Junák - Czech Scout, z.s. environment. On the basis of all the mentioned information, the final part of the thesis deduces and evaluates the similarities and differences of the national scout organizations in the interpretation of the generally determined Scout values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Faltusová 942 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Faltusová 491 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Faltusová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Faltusová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. 634 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. 152 kB