velikost textu

Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli
Název v angličtině:
Legal regulation of special territorial conservation of nature in the Czech Republic and in the State of Israel
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Šichmanová
Oponent:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Id práce:
210434
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany přírody v komparovaných státech a srovnáním uvedených institutů upozornit na problematická místa právních úprav. Diplomová práce se člení na pět kapitol. Druhá kapitola, navazující na úvod, se zabývá právní regulací zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a její součástí je pět podkapitol. První podkapitola nastiňuje historický vývoj vyhlašování zvláště chráněných území v českých zemích a popisuje rovněž dřívější právní režimy zvláštní územní ochrany přírody. Vzhledem k úzkému propojení národní a mezinárodněprávní úpravy práce v druhé podkapitole představuje nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, týkající se zvláštní územní ochrany přírody včetně evropské právní úpravy. Dále práce pojednává o jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území zřizovaných v České republice a o procesu jejich vyhlašování. Čtvrtá podkapitola analyzuje právní nástroje ochrany zvláště chráněných území, zejména administrativně-právní, koncepční, ekonomické prostředky a nástroje právní odpovědnosti. Na systematizaci orgánů státní správy v oblasti zvláštní územní ochrany přírody je soustředěna pozornost v páté podkapitole. Třetí kapitola diplomové práce se věnuje zvláštní územní ochraně přírody v Izraeli a její součástí jsou tytéž tematické celky jako v kapitole druhé. Srovnání právních úprav obou států, historických kořenů zvláštní územní ochrany přírody, nástrojů ochrany zvláště chráněných území a dalších v práci popsaných institutů je předmětem čtvrté kapitoly. Závěr práce se v páté kapitole zaměřuje na zhodnocení shodných a rozdílných znaků obou právních úprav a předkládá taktéž úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the legal regulation of special territorial nature protection in the Czech Republic and the State of Israel. The main aim of the diploma thesis is to provide an overview of the legal regimes pertaining to special territorial nature protection in the compared countries and to confront different legal institutes and thus draw attention to some problematic aspects of the present law. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter provides an introduction and is followed by the second chapter, which deals with the legal regulation of the special territorial nature protection in the Czech Republic and it is divided into five parts. The first part of the second chapter briefly introduces the historical development of establishing specially protected areas and also describes former legal regimes of the special territorial nature protection. Since national and international legal regulation in this field are closely connected, the thesis emphasises the most important international treaties in the sphere of special territorial nature conservation, including the legal framework of the European Union. The third part is concerned with classifications of the specially protected areas in the Czech Republic and the process of their establishment. The fourth part analyses legal instruments concerning the protection of the specially protected areas, especially the administrative, conceptual, and economic instruments and the regulation of legal liability. The system of administrative authorities in the field of special territorial conservation of nature is examined in the fifth part of the second chapter. The third chapter focuses on the legal regulation of the Israeli special territorial nature protection and it is divided into the same thematic parts as the previous chapter. The fourth chapter brings a comparison between the Czech and Israeli legal regulations, the historical roots of the territorial nature protection, instruments of the protection of the specially protected areas and other legal institutes. The conclusion, or the fifth chapter, is concerned with the evaluation of parallel and different features of Czech and Israeli legal regulations and also provides proposals for constituent changes of the provisions in question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Šichmanová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Šichmanová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Šichmanová 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 372 kB