velikost textu

Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie
Název v angličtině:
Selected Aspects of Bitcoin and Its Implications from the Standpoint of the Law and Economics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Julie Szewczyková
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
210433
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou konfrontovány s právními regulacemi vybraných států. Práce se rovněž zaměřuje na vymezení budoucí použitelnosti blockchainu. Využití blockchainové technologie přináší snížení transakčních nákladů na vyjednání podmínek smlouvy. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že bitcoin nemůže nahradit dosavadní peněžní systémy. Na základě ekonomické a právní analýzy byl zcela naplněn cíl práce, jenž se snažil o komplexní zachycení všech podstatných aspektů bitcoinu. Klíčová slova: bitcoin, blockchain, ekonomická analýza, právní regulace JEL klasifikace: E42, F39, L51
Abstract v angličtině:
SELECTED ASPECTS OF BITCOIN AND ITS IMPLICATIONS FROM THE STANDPOINT OF THE LAW AND ECONOMICS Abstract Bitcoin is one of the best-known examples of a decentralized convertible cryptocurrency based on blockchain technology. The diploma thesis deals with the main aspects of bitcoin and bitcoin payment networks in complex economic analysis based on the use of standard economic apparatus. The economic analysis is backed by a thorough and relevant legal research. The main goal of the diploma thesis is complex economic and legal analysis of bitcoin. In economic analysis, the emphasis is put on the use of supply-demand analysis, which outlines the basic factors affecting supply and demand for bitcoins. Based on a clear delineation of these factors, the thesis is able to analyse specific aspects of bitcoin. Diploma thesis analyzes the impacts of decentralized setting, as well as risks associated with anonymity of users, crime in connection with bitcoin, time delays in transaction verification, technical and energetic demands on mining, high transaction costs and internet connection needs. Each of these aspects is compared to existing payment institutions or systems. The thesis also examines the legal regulation of bitcoin. Due to the absence of a complex legal regulation, the diploma thesis tries to apply the current and effective legislation to bitcoin. The legal framework in the Czech Republic is confronted with the legal framework of other selected countries. The diploma thesis aims at defining the future usability of the blockchain. The use of blockchain technology brings substantial reduction in transaction costs. The analysis has shown that bitcoin is not, for many reasons, usable as means of payment to replace the existing monetary systems. The value of the thesis is undisputable as the evaluation of the essential aspects of bitcoin was backed by relevant analysis of economics and law. Klíčová slova: Bitcoin, Blockchain, Economic Analysis, Legal Regulation JEL Classification: E42, F39, L51
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Julie Szewczyková 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Julie Szewczyková 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Julie Szewczyková 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 331 kB