velikost textu

Veřejnoprávní prostředky obrany v zadávacím řízení se zaměřením na přezkum ve správním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní prostředky obrany v zadávacím řízení se zaměřením na přezkum ve správním řízení
Název v angličtině:
Public remedies of defense in tender procedure focusing on review in administrative procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michala Ošlejšková
Oponent:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Id práce:
210431
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dodavatel, dotace, kontrola veřejných zakázek, námitkové řízení, právo veřejných zakázek, procesní obrana dodavatele, přezkumné řízení, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, správní soudnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, veřejný rozpočet, veřejné zakázky, zadavatel, zadávací řízení, zadávání veřejných zakázek, zákon o zadávání veřejných zakázek
Klíčová slova v angličtině:
supplier, subsidy, inspection of public procurements, objection proceeding, public procurement law, procedural defense of supplier, review procedure, proceeding in front of the Office for the Protection of Competition, administrative justice, Office for the Protection of Competition, public budget, public procurements, contracting authority, tender procedure, public procurement process, the Act on Public Procurement Process
Abstrakt:
Název práce: Veřejnoprávní prostředky obrany v zadávacím řízení se zaměřením na přezkum ve správním řízení Abstrakt: Pro svou rigorózní práci jsem si zvolila téma týkající se práva VZ. Vzhledem k tomu, že jde o oblast velice rozsáhlou, zaměřila jsem se pouze na její část, a to na problematiku spojenou s kontrolními mechanismy VZ. Od toho se odvíjí i název této práce „Veřejnoprávní prostředky obrany v zadávacím řízení se zaměřením na přezkum ve správním řízení“. Cílem této práce bylo systematicky analyzovat veřejnoprávní prostředky obrany dodavatelů proti nezákonnému postupu zadavatelů, a to i s praktickým přihlédnutím k relevantní rozhodovací praxi ÚOHS a správních soudů, a následně posoudit jejich efektivitu. Od tohoto cíle se odvíjí i výzkumná otázka, jejímž položením jsem psaní práce zahájila a jež zní: „Jsou veřejnoprávní prostředky obrany dodavatelů proti nezákonnému postupu zadavatelů dostatečné a efektivní?“ První část této práce je věnována pramenům práva VZ a dále výkladu některých zásad přezkumu postupu zadavatele. Další, stěžejní část této práce je již zaměřena na popis jednotlivých prostředků obrany dodavatelů a nástin aplikačních problémů s tím souvisejících. Obranu proti nezákonnému postupu zadavatelů lze komplexně realizovat v námitkovém řízení u zadavatele, ve správním řízení před ÚOHS, popř. v řízení o rozkladu a následně ve správním soudnictví v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy ÚOHS, popř. v řízení o kasační stížnosti. Poslední možností je podání ústavní stížnosti k ÚS, pokud bylo porušeno ústavně zaručené právo nebo svoboda stěžovatele. V následující části jsem pak poskytla posouzení efektivity jednotlivých institutů obrany a navrhla případné změny do budoucna, přičemž částečně jsem se inspirovala právní úpravou přezkumu VZ na Slovensku. V praxi spočívá základ faktického úspěchu dotčeného dodavatele v pozitivním výsledku rozhodování před ÚOHS. Proto také tento institut považuji za nejefektivnější. Závěr práce je věnován odpovědi na výzkumnou otázku, přičemž lze konstatovat, že vyvození právních následků za porušení ZZVZ nepůsobí dostatečně represivně ani dostatečně preventivně na jednání zadavatelů. Aktuální úprava podmínek uplatnění analyzovaných prostředků obrany nepředstavuje z pohledu zadavatelů dostatečnou hrozbu, v důsledku které by byli nuceni ve zvýšené míře dbát na zákonnost svého jednání. Reálné vyvození právních následků za porušení ZZVZ je totiž značně zdlouhavé a nákladné.
Abstract v angličtině:
Title: Public remedies of defense in tender procedure focusing on review in administrative procedure Abstract: I have chosen the topic related to the public procurement law for my rigorous thesis. With regard to the fact that the issue is really extensive, I decided to focus just only on the specific area which is the control mechanisms of public procurements. Thus, the name of the thesis is derived from this issue and it is as follows: „Public remedies of defense in tender procedure focusing on review in administrative procedure“. The main purpose of the thesis was a systematic analysis of public remedies of defense of suppliers against illegal procedure of contracting authorities in respect of the relevant practice of the Office for the Protection of competition and administrative courts and then the review of their effectiveness. The research question, which is derived from the main goal of the thesis, represents the introduction into the writing and it is defined as follows: „Are the remedies of defense of suppliers against the illegal procedure of contracting authorities sufficient and effective?“ The first part of the thesis is dedicated to the sources of public procurement law and to the interpretation of some principles of public procurement review. The next, crucial part of the thesis is already focused on the description of particular remedies of defense of suppliers and on the outline of related applicable problems. Defense against the illegal procedure of contracting authorities is possible to realize complexly in objection procedure onto the contracting authority, in administrative procedure, eventually in decomposition procedure in front of the Office for the Protection of competition and then in administrative justice in the proceedings against the decision of the president of the Office for the Protection of competition, eventually in cassation complaint procedure. The last option is to file a constitutional claim onto the Constitutional Court in case of infringement of constitutional guaranteed right or freedom of complainant. In the following part, I provided the review of effectiveness of particular remedies of defense and the eventual future changes were proposed. At this point, I was partially inspired by the legal regulation of public procurement review in Slovakia. In practice, the basics of the factual success of affected supplier consists of the positive result of decision process in front of the Office for the Protection of the Competition. Therefore, I consider this institute to be the most effective one. The final part of the thesis is dedicated to the answer for the research question, whereas it can be claimed that the conclusion of legal consequences for breach of the Act on Public Procurement Process is not sufficiently repressive and neither preventive when it comes to the action of contracting authorities. The current legislation of the conditions of application of analyzed remedies of defense does not represent the sufficient threat to the contracting authorities by which they would be forced to take a greater account of legality of their actions. The real conclusion of consequences of breach of the Act on Public Procurement Process is very lengthy and costly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michala Ošlejšková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michala Ošlejšková 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michala Ošlejšková 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 274 kB