velikost textu

Přínos arteterapeutických a muzikoterapeutických metod a technik v sociálních službách pro osoby s poruchami autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos arteterapeutických a muzikoterapeutických metod a technik v sociálních službách pro osoby s poruchami autistického spektra
Název v angličtině:
Benefits of artetherapeutical and music therapy methods and techniques in social services for people with autistic spectrum disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Lejčková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Olga Havránková
Oponent:
PhDr. Monika Dudová
Id práce:
210404
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Arteterapie|muzikoterapie|metody|techniky|sociální služby|přínos|poruchy autistického spektra
Klíčová slova v angličtině:
Art therapy|music therapy|methods|techniques|social services|benefit|autism spectrum disorders
Abstrakt:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je přínos metod a technik arteterapie a muzikoterapie pro osoby s poruchami autistického spektra v kontextu poskytování sociálních služeb. Cílem práce je zjistit, jak muzikoterapeutické a arteterapeutické metody a techniky používané v sociálních službách působí na osoby s poruchami autistického spektra a jakým způsobem ovlivňují fungování těchto osob v sociálních službách. Práce definuje arteterapii a muzikoterapii a popisuje používané metody a techniky. Dále je zaměřena na problematiku poruch autistického spektra a na současné možnosti a limity sociálních služeb pro osoby s tímto zdravotním postižením. Praktická část práce obsahuje kvalitativní šetření s arteterapeuty a muzikoterapeuty. Toto šetření má ukázat na konkrétní techniky a metody, které pozitivně ovlivňují osoby s poruchami autistického spektra a tedy nepřímo tak pomáhají zkvalitnit poskytování sociální služby.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The topic of the bachelor thesis is the contribution of methods and techniques of artetherapy and music therapy for people with autistic spectrum disorders in the kontext of providing social services. The aim of this work is to find out how music therapy and art therapy methods and techniques used in social services affect people with autistic spectrum disorders and how they influence the functioning of these persons in social services. The work defines arteteraphy and music therapy and describes the methods and techniques used. It also focuses on the problems of autistic spektrum disorders and the current possibilities and limits of social services for people with this disability. Practical part of the thesis includes qualitative research with arteterapists and music therapists. This surfy is intended to show specific methods and techniques that positively affect people with autistic spektrum disorders and this indirectly help to improve the delivery of social services.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Lejčková, DiS. 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Lejčková, DiS. 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Lejčková, DiS. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Lejčková, DiS. 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Havránková 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Monika Dudová 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB