velikost textu

Migrační krize a její socioekonomické důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migrační krize a její socioekonomické důsledky
Název v angličtině:
Migration Crisis and its Socio-economic Consequences
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Kubát
Vedoucí:
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Oponent:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Id práce:
210403
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace, socioekonomické důsledky, stárnutí populace, migrační politika
Klíčová slova v angličtině:
migration, socio-economic consequences, population aging, migration policy
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení socioekonomických důsledků současné migrační vlny v Evropě na základě porovnání jednotlivých makroekonomických ukazatelů u členských států Evropské unie, které byly migrací zasaženy nejvíce, ať už jako státy tranzitní, nebo cílové. Sledovanými ukazateli jsou například růst HDP, míra nezaměstnanosti, růst veřejných výdajů a další. V první části práce jsou vymezeny teoretické podstaty migrace na základě sociologických teorií a definovány klíčové pojmy pro dané téma, jako je ekonomická migrace, migrant, integrace. Druhá, praktická část práce, se zaměřuje na sledování konkrétních socioekonomických důsledků migrační krize pro vybrané státy a zhodnocuje její klady a zápory. Z tohoto zhodnocení vyplývá, že migrace do Evropě je z hospodářského hlediska udržitelným fenoménem. Práce se výrazněji zaměřuje na možnosti a pozitiva či negativa integrace migrantů do pracovního trhu, a to i vzhledem k potenciální hrozbě krize spojené se stárnutím Evropy v budoucnosti. Za použití několika zahraničních studií a modelů ukazuje nutnost změny integrace migrantů, aby byli přínosem pro penzijní systém evropských zemí. Pozornost věnuje také sociálním a politickým důsledkům migrační krize, jakými jsou nárůst nacionalismu, a posílení krajně pravicových a populistických stran napříč Evropskou unií. Na samém konci práce ukazuje, že nárůst terorismu v Evropě v posledních letech není způsoben migrační krizí, ale má s ní společné spouštěcí jevy. KLÍČOVÁ SLOVA migrace, socioekonomické důsledky, stárnutí populace, migrační politika, integrace, nacionalismus, vzestup krajní pravice
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the evaluation of the socio-economic consequences of the current migration wave in Europe based on the comparison of individual macroeconomic indicators in the member states of the European Union, which were most affected by migration, whether as transit or destination country. The monitored indicators are for example GDP growth, unemployment rate, growth of public expenditures and others. The first part of the thesis defines the theoretical foundations of migration based on sociological theories and defines the key concepts for the topic, such as economic migration, migrant, integration. The second, practical part of the thesis, focuses on monitoring the specific socioeconomic consequences of the migration crisis for selected countries and evaluates its pros and cons. It follows from this assessment that migration to Europe is an economically sustainable phenomenon. The work focuses more on the possibilities and positives or negatives of the integration of migrants into the labor market, also due to the potential threat of an aging Europe in the future. Using several foreign studies and models, it demonstrates the need to change the integration of migrants to benefit the European countries' pension system. It also pays attention to the social and political consequences of the migration crisis, such as the rise in nationalism, and the strengthening of far-right and populist parties across the European Union. At the very end of the work it shows that the rise of terrorism in Europe in recent years is not due to the migration crisis, but has common trigger phenomena with it. KEYWORDS migration, socio-economic consequences, population aging, migration policy, integration, nationalism, rise of far-right
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Kubát 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Kubát 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Kubát 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milena Tichá, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 518 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB