text size

Uplatňování protikuřáckého zákona v nemocnicích a jeho dopad na postoje a kouření zdravotníků

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Uplatňování protikuřáckého zákona v nemocnicích a jeho dopad na postoje a kouření zdravotníků
Titile (in english):
Application of the anti-smoking law in hospitals and its repercussion on the attitudes and smoking of health professionals
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Marie Holá
Supervisor:
PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Pavla Povolná
Thesis Id:
210396
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisations (24-KRS)
Study programm:
Social Policy and Social Work (N6731)
Study branch:
Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (RS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zmapování situace ve třech pražských nemocnicích po zavedení protikuřáckého zákona, na rozdíly postupu zavádění změn vlivem zákona v nemocnicích, které jsou členy Sítě nekuřáckých nemocnic (GNTH – The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services) a v jedné standardní nemocnici, na problematiku kouření u zdravotnického personálu a jeho postoj k protikuřáckému zákonu. Teoretická část popisuje prevalenci kouření v ČR, prevalenci kouření zdravotníků v ČR a v mezinárodním srovnání. Věnuje se kouření jako hlavnímu zdravotně rizikovému faktoru, Síti nekuřáckých nemocnic a v poslední části právnímu ukotvení již zmíněného zákona a opět jeho mezinárodnímu srovnání. Ve výzkumné části je ve třech pražských nemocnicích pomocí kombinace dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů zjišťováno naplňování zákona a postoje k zákonu, jak u zdravotnických pracovníků, tak u zástupců managementu nemocnic. Analýza dat přináší informace o prevalenci kouření u zaměstnanců nemocnic, pohled na přijetí a uplatňování zákona v praxi z pozice zaměstnanců a představitelů managementu a jejich postřehy a návrhy na případné změny nebo jeho doplnění. Klíčová slova Kouření, protikuřácký zákon, zdravotníci, tabák, zákaz kouření
Abstract:
ABSTRACT This diploma thesis deals with mapping of the situation in three Prague hospitals after the introduction of the smoke-free law, the differences in the procedure of introducing changes due to the law in hospitals that are members of The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (GNTH) and one common hospital, on the problematics of smoking among medical staff and its attitude towards smoke-free law. The theoretical part describes the prevalence of smoking in the Czech Republic, the prevalence of smoking of health professionals in the Czech Republic and the prevalence of smoking of health professionals in international comparison. It deals with smoking as the main health risk factor, the Network of Non-Smoking Hospitals and in the last part the legal anchoring of the smoke-free law and its international comparison again. In the research part, the implementation of the law in three Prague hospitals and attitudes to the law, both for health care workers and representatives of hospital management, are examined using a combination of a questionnaire survey and semi-structured interviews. Data analysis provides information on smoking prevalence among hospital employees, the view of adopting and applying the law in practice from the position of employees and management representatives and their observations and suggestions for possible changes or amendments. Keywords Smoking, smoke-free law, health professionals, tobacco, smoking prohibition
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Marie Holá 2.3 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Marie Holá 771 kB
Download Abstract in czech Bc. Marie Holá 91 kB
Download Abstract in english Bc. Marie Holá 84 kB
Download Supervisor's review PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 196 kB
Download Opponent's review Mgr. Pavla Povolná 226 kB
Download Defence's report 152 kB