velikost textu

Změna kompetencí zubních techniků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna kompetencí zubních techniků
Název v angličtině:
Change of dental technicians competencies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Palko
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Anna Vojáčková
Id práce:
210394
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, zubní technik, řízení změny, stomatologie, snímatelné náhrady, nelékařský zdravotnický personál, denturist/clinical dental technician
Klíčová slova v angličtině:
competence, dental technician, change management, dentistry, dentures, non-medical medical staff, denturist/clinical dental technician
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá návrhem změny kompetencí zubních techniků v podobě zavedení zahraničního modelu profese denturist/clinical dental technician. Součástí diplomové práce je návrh procesu změny kompetencí u nelékařského zdravotnického personálu v české stomatologii. V práci jsou rovněž zkoumány názory a postoje zubních techniků na daný návrh kompetencí, včetně analýzy a mapování zájmových skupin. V teoretické části diplomová práce vymezuje terminologii a legislativu současného modelu stomatologie v České republice. Popisuje hlouběji problematiku snímatelných náhrad jako jednu z oblastí výkonů zubních lékařů. Zároveň vymezuje problematiku snímatelných náhrad ve statistických, demografických a ekonomických souvislostech. Popisuje rovněž modely multidisciplinárních týmů používaných v ČR a v zahraničí. V závěru je zmiňována teorie potřebná pro zavádění změny a také zahrnuje hypotetický návrh procesu změny kompetencí zubních techniků, v němž mimo jiné charakterizuje použité modely pro zavádění změny. Empirická část zahrnuje návrh kompetencí zubních techniků, analýzu zájmových skupin a mapování postojů zájmových skupin. Dále analyzuje výsledky dotazníkového šetření, které vyjadřuje souhlasné názory zubních techniků na navrhovaný model zvýšení kompetencí. V diplomové práci se dochází k závěru, že zavedení profese denturist/clinical dental technologist do české stomatologie, z hlediska síly vlivu a významnosti zájmových skupin, je v brzké době nereálné. Klíčová slova kompetence, zubní technik, řízení změny, stomatologie, snímatelné náhrady, nelékařský zdravotnický personál, denturist/clinical dental technician.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the proposal of competence change of dental technicians in the form of foreign model of denturist/clinical dental technician profession. The thesis includes draft of change management process of competences for non-medical medical staff in the Czech dentistry. The thesis also examines the opinions and attitudes of dental technicians towards given design of competencies and includes analysis and mapping of interest groups. In the theoretical part, terminology and legislation of the current model of dentistry in the Czech Republic is described. An issue of removable replacements as one of the areas of performance of dentists are defined in depth. It also defines the subject of removable replacements in statistical, demographic and economic contexts. Moreover, it describes models of multidisciplinary teams used in the Czech Republic and abroad. Lastly, the theory needed for change management is described and also includes hypothetical proposal of change of competencies of dental technicians, which among other things characterises used models for change implementation. The empirical part comprises of the process of competence change in dental technicians, analysis of interest groups and mapping of attitudes of interest groups. Also, it analyses the results of survey which expresses agreeing opinions of dental technicians on competency enhancement model. In this thesis I conclude that introducing the profession of denturist/clinical dental technologist is into Czech stomatology is in near future unrealistic because of the influence and power of interest groups. Keywords competence, dental technician, change management, dentistry, dentures, non-medical medical staff, denturist/clinical dental technician
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Palko 1.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Palko 768 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Palko 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Palko 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Vojáčková 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB