text size

Nabíjení prachových zrn v ionizovaných prostředích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Nabíjení prachových zrn v ionizovaných prostředích
Titile (in english):
Charging of dust grains in ionized media
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Thesis Id:
210385
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Study programm:
Physics (N1701)
Study branch:
Physics of Surfaces and Ionized Media (FPIP)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
25/01/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
prach, prachové plazma, nabíjecí procesy, polní emise, sekundární elektronová emise, plovoucí potenciál
Keywords:
dust, dusty plasmas, charging proceses, field ion emission, secondary electron emission, floating potential
Abstract (in czech):
Název práce: xíjení prhovýh zrn v ionizovnýh prostøedíh Autor: tku verk Katedra: utedr fyziky povrhù plzmtu Vedoucí disertaèní práce: rofF xhrF denìk xìmeèekD hrFD up Abstrakt: rhová zrn tvoøí ¾ I 7 hmoty n¹í glxie je mo¾né je njít jk v mezihvìzdném èi meziplnetárním prostoruD tk i n povr¹íh plnet mìsíùF øi kontktu s plzmtem dohází k jejih níjeníD tk dynmiku tìhto zrnD kromì grviteD význmnì ovlivòuje i jejih náojF øedlo¾ená práe se zývá nìkterými spekty níjení prhovýh zrn z mteriálù vzthujííh se ke kosmikému prostoru k fúzním rektorùmF pojovím èlánkem tìhto prostøedí je pøítomnost elektronù iontù vysokýh energiíD která vede k modiki níjeíh proesùF x zákldì exE perimentálníh studií je nvr¾en model níjení prhovýh zrnD který je plikován n rùzná zrn podmínky pnujíí v zemské mgnetosféøe tokmíhF Klíèová slova: prhD prhové plzmD níjeí proesyD polní emiseD sekundární elektronová emiseD plovouí poteniál
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D. 11.58 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D. 57 kB
Download Abstract in english Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D. 57 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 49 kB